ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Nurse administrators

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Head nurse management style and staff nurse burnout in Central Hospitals, Lao People's Democratic Republic = รูปแบบการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความเหนื่องหน่ายของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลส่วนกลางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Lamngeun Silavong / 2011 /Full Text
Subject
Narse administrators
Nurse -- Loas
2 รูปแบบการบริหารของหัวหน้าหอผู้ป่วย และความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการ ในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคเหนือ / กริชแก้ว แก้วนาค / 2541 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์ภาคเหนือ
พยาบาล -- ความพอใจในการทำงาน
การพยาบาล -- การบริหาร
Dissertations, Academic -- Nursing
Nurse administrators
Job satisfaction


Page : 1