ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Music

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Code-mixing of English and Thai in Thai television music programs = การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยในรายการเพลงทางโทรทัศน์ไทย / Thanutcha Preechaamornkul / 2005 /Full Text
Subject
English language -- Usage
Television -- Thailand
Television broadcasting of music -- Thailand
2 Orientalist representations of Asians in American rock music videos by Linkin Park and Thirty Seconds to Mars = ภาพแทนชาวเอเชียตามแนวคิดบูรพาคดีนิยมในวีดีทัศน์เพลงร็อกอเมริกันโดยลิงคินพาร์กและเทอร์ตีเซคันส์ทูมาร์ส / Weerawat Lertromyanant / The 2016 /Full Text
Subject
Music videos -- Social aspects
Rock music
3 Singing for survival in the highlands of Cambodia: Tampuan revitalization of music as mediation and cultural reflexivity = การขับขานเพลงเพื่อชีวิตในพื้นที่สูงของกัมพูชา : การฟื้นฟูดนตรีของชาวตัมปวนในฐานะการต่อรองและพินิจสานึกทางวัฒนธรรม / Todd Wayne Saurman / 2013 /Full Text
Subject
Ethnology -- Cambodia
Folk music -- Cambodia
Cambodia -- Manners and customs
4 ผลของดนตรีประเภทผ่อนคลายต่อความวิตกกังวลในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / พิมพร ลีละวัฒนากุล / 2546 /Full Text
Subject
กล้ามเนื้อหัวใจตาย -- โรค -- การพยาบาล
กล้ามเนื้อหัวใจตาย -- ผู้ป่วย
ดนตรีบำบัด
หัวใจ -- โรค -- การพยาบาล
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Music
Anxiety
Myocardial infraction


Page : 1