ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Mushrooms

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparative morphological characteristics and amanitin contents of Amanita mushrooms in Chaing Mai community forests = ลักษณะเฉพาะทางสัณฐานวิทยาเปรียบเทียบ และปริมาณอะมานิทินของเห็นสกุลอะมานิทา ในป่าชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ / Sirisak Butkrachang / 2006 /Full Text
Subject
Mushrooms -- Chiang Mai -- Identification
2 Development of black bolete (Phlebopus portentosus) to be a sustainable economic mushroom = การพัฒนาเห็ดตับเต่าดำสำหรับเป็นเห็ดเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน / Jaturong Kumla / 2014 /Full Text
Subject
Mushrooms
3 Effects of fire on the production of Astraeus (Basidiomycetes) sporocarps in deciduous Dipterocarp-Oak forests = ผลของไฟต่อการผลิตดอกเห็ดเผาะ (Basidiomycetes) ในป่าก่อ-เต็งรัง Keegan Hailer Kennedy / Kennedy, Keegan Hailer / 2012 /Full Text
Subject
Mushrooms -- Plantings
Soil fungi
Fire
4 Growth of gold cordyceps (Cordyceps militaris) on pupae of Thai native silkworm and Eri silkworm = การเจริญของเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง (Cordyceps militaris) บนดักแด้ไหมไทยพื้นบ้านและไหมป่าอีรี่ ;การเจริญของเห็ดถั่งเฉ้าสีทอง (Cordyceps militaris) บนดักแด้ไหมไทยพื้นบ้านและไหมป่าอีรี่ / Kanokwan Luerdara / The 2015 /Full Text
Subject
Mushrooms
Silk
5 Purification, characterization and application of -Galactosidase from Ling-zhi mushroom (Ganoderma lucidum) / Thida Sripuan / 2003 /Full Text
Subject
Galactosidase
Ling-zhi mushroom
Mushrooms
Mushroom, Edible
6 Stimulative effect of some edible mushroom extracts on fruiting body formation of straw mushoom (Volvriella volvacea (Bulliard ex fries) singer) and shiitake (Lentinula edodes (Berkeley) Pegler) = ผลกระตุ้นของสารสกัดจากเห็ดกินได้บางชนิด ต่อการสร้างดอกเห็นของเห็ดฟาง (Volvariella volvacea (Bulliard ex Fries) Singer) และเห็ดหอม (Lentinula edodes (Berkeley) Pegler) / Mungkorn Thewasingh / 2006 /Full Text
Subject
Volvariella volvacea
Lenfinula edodes
Mushrooms
7 Use of Thiamine Replacement Materials Used in Lentinula edodes cultivation = การใช้วัสดุเพื่อการทดแทนไทอามีนในการเพาะเห็ดหอม / Rawipa Hankitiwat / 2008 /Full Text
Subject
Mushrooms -- Plantings
Biotechnology
8 เออร์โกสเตอรอลจากเห็ดป่าที่ขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ / ทวาราวดี แสงคำ / 2553 /Full Text
Subject
Ergosteral
Mushrooms


Page : 1