ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Minerals

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of environmental factors on accumulation of fossil fuel deposits in the South and the Bulf of Thailand = ผลของปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมต่อการสะสมตัวของของแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในภาคใต้และอ่าวไทย / Bantita Udomkan / 2004 /Full Text
Subject
Fossil fuels
Energy minerals
Renewable energy sources
Energy development -- Environmental aspects
2 Effects of environmental factors on accumulation of fossil fuel deposits in Northern Thailand = ผลของปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการสะสมด้วยของแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติในภาคเหนือของประเทศไทย / Thanuchai Silaratana / 2005 /Full Text
Subject
Energy development -- Environmental aspects
Fossil fuels
Energy minerals
Renewable energy sources
Coal mines and mining
Coal -- Thailand, Northern
3 Induced polarization characteristics ofsulphide graphite and clay minerals in Northern Thailand / Prasan Seesamrurng / 1996 /Full Text
Subject
Sulphides
Graphite
Clay minerals
Induced polarization
Minerals -- Thailand, Northern
4 Mineralogical characteristics and ceramic properties of clays from the hydrothermal alteration zone and sedimentary deposit in Lampang province = ลักษณะเฉพาะทางวิทยาแร่และสมบัติทางเซรามิกของแร่ดินจากแหล่งแร่แบบน้ำร้อน และแหล่งแร่แบบตะกอน จังหวัดลำปาง / Keadsuda Donmuang / The 2013 /Full Text
Subject
Mineralogy -- Lampang
Minerals -- Lampang
5 Mineralogy of gemstones associated with corundum from Ilakaka, Madagascar = วิทยาแร่ของรัตนชาติที่อยู่ร่วมกันคอรันดัมจากเมืองอิลากากา ประเทศมาดากัสการ์ / Tayanit Mitpang / 2007 /Full Text
Subject
Corundum
Mineralogy
Minerals
Geology and mineralogy
6 Preparation and Characterization of Modified Siliceous Material for Dye Removal = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุซิลิกาดัดแปรเพื่อการกำจัดสีย้อม / Noratep Preechanukul / school 2005 /Full Text
Subject
Dyes and dyeing
Adsorption
Silicate minerals -- Analysis
Water -- Purification -- Color removal
7 The Effects of clay minerals on Rainfall-Triggered landslide at km 53 on highway 1095 (Mae Ma Lai - Pai) = อิทธิพลของแร่ดินเหนียวต่อดินถล่มที่ถูกกระตุ้นโดยฝน ณ กิโลเมตร ที่ 53 บนทางหลวงหมายเลข 1095 (แม่มาลัย ปาย) / Porntipa Kurerkum / 2014 /Full Text
Subject
Clay minerals -- Thailand, Northern
Landslides -- Thailand, Northern
Slopes (Soil mechanics) -- Thailand, Northern


Page : 1