ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Mineralogy -- Lampang

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Mineralogical characteristics and ceramic properties of clays from the hydrothermal alteration zone and sedimentary deposit in Lampang province = ลักษณะเฉพาะทางวิทยาแร่และสมบัติทางเซรามิกของแร่ดินจากแหล่งแร่แบบน้ำร้อน และแหล่งแร่แบบตะกอน จังหวัดลำปาง / Keadsuda Donmuang / The 2013 /Full Text
Subject
Mineralogy -- Lampang
Minerals -- Lampang


Page : 1