ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Migration, Internal

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Border development, resettlement and adaptation in a special economic zone : a case study of Khuan Village, Tonpheung District, Bo Kaeo Province in Lao PDR. = การพัฒนาชายแดน การอพยพโยกย้ายและการปรับตัวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาหมู่บ้านกว๊าน เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว / Souksamone Sengchanh / The 2013 /Full Text
Subject
Migration, Internal
Lao -- Boundaries
Land settlement
2 Rural crossroads : class and migration in peri-urban Chiang Mai = ชนบทที่ทางแยก : ชนชั้นและการอพยพ ในเขตรอบนอกเมืองเชียงใหม่ / Tubtim Tubtim / 2014 /Full Text
Subject
Migration, Internal -- Chiang Mai
Migration, Internal


Page : 1