ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 114 รายการ จากคำว่า Microbiology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 Genetic characterization and analysis of immunogenic proteins of streptococcus suis isolated from patients = การหาลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมและการวิเคราะห์อิมมูโนเจนิกโปรตีนของเชื้อสเตรปโตคอกคัสซูอิสที่แยกได้จากผู้ป่วย / Kanreuthai Wongsawan / 2008 /Full Text
Subject
Streptococcus
Dissertations, academic -- Microbiology
62 Genotypic distribution and molecular characterization of porcine rotaviruses in Piglets with diarrhea = การกระจายตัวของจีโนไทป์และการหาลักษณะเฉพาะในระดับโมเลกุลของเชื้อไวรัสไรตาที่แยกได้จากลูกสุกรที่มีอาการอุจจาระร่วง / Wilaiporn Saikhreang / 2012 /Full Text
Subject
Rotavirus -- genetics
Dissertations, academic -- Microbiology
63 identification and characterization of cysteine and serine proteases from gnathostoma spinigerum = การค้นหาและศึกษาคุณลักษณะของซิสเทอีนและเซอรีนโพรทีเอสจากพยาธิตัวจี๊ด / Natthawan Kongkerd / 2008 /Full Text
Subject
Microbiology
Dissertations, academic -- Microbiology
64 Identification and isolation of virulent genes differentialy expressed by penicillium marneffei during macrophage infection = การพิสูจน์และการแยกยีนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในการก่อโรคของเชื้อเพนนิซิเลี่ยมมาร์เนฟฟิโอ ขณะที่เกิดการติดเชื้อในแมคโครฟาจ / Sophit Thirace / 2008 /Full Text
Subject
Genes
Infectious diseases
Macrophage
Dissertations, academic -- Microbiology
65 Identification of basophilic meta chromatic cells (BMCS) and relationships between BMCS, bacteria in nasal cavity and specific immunoglobulin E against house dust mites with the severity of allergic rhinitis / Yuwatida Sangrat / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Mast cell
Basophils
Rhinitis, allergic, perennial
66 Identification of Genes Associated with Fungal Morphogenesis in Penicillium marneffei by Random Insertional Mutagenesis = การตรวจพิสูจน์ยีนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรูปร่างของเชื้อเพนนิซิเลี่ยมมาร์เนฟฟิไอ โดยวิธีการทำให้เกิดการกลายพันธุ์แบบแทรกสุ่ม / Aksarakorn Kummasook / The 2010 /Full Text
Subject
Penicillium marneffei
Fungi
Microbiology
67 Immunoblot analysis of extracellular proteins secreted from mold-and yeast-forms of Penicillium marneffei = การวิเคราะห์โปรตีนที่ปล่อยสู่ภายนอกของเชื้อรา เพนนิซิเลียม มาเนฟฟิไอ ในรูปราสายและรูปส่าด้วยวิธีอิมมูโนบล็อท / Malee Mekaprateep / 1995 /Full Text
Subject
Proteins
Mycoses
Extracellular matrix proteins
AIDS (disease)
Antigens -- Analysis
Dissertations, academic -- Microbiology
Fungal proteins
Penicillium marneffei
Proteins -- Analysis
68 Immunoepidemiological study of leprosy = การศึกษาระบาดวิทยาในโรคเรื้อนด้วยวิธีทางภูมิคุ้มกัน / Penprapa Chanbancherd / 1981 /Full Text
Subject
Leprosy -- Immunological aspects
Epidemiology -- Immunological aspects
Dissertations academic -- Microbiology
Leprosy
69 Induction of pyroptosis in U937 monocytic cell line by streptococcus suis = การชักนำการตายแบบไพรอปโทซิสในเซลล์เพาะเลี้ยงโมโนไซต์ ชนิด U937 โดยเชื้อ Streptococcus suis / Jeeraphong Khikhuntod / The 2016 /Full Text
Subject
Microorganisms
Cultures (Biology)
Microbiology
70 Interleukin 1 (IL1) or lymphocyte activating factor (LAF) activity in patients with leprosy, systemic lupus erythematosus (SLE), and scleroderma = อินเตอร์ลิวคิน 1 หรือ ลิมโฟซัยท์ แอคทิเวททิ่ง แฟคเตอร์ ในผู้ป่วยโรคเรื้อน โรคซิสเตมมิคลูปัสอิริทีมาโตซัน และโรคสเลอโรเตอม่า / Wasna Prempracha / 1983 /Full Text
Subject
Lymphocytes
Interleukins
Leprosy
Systemic lupus erythematosus
Scleroderma
Lymphocytes
Interleukin
Leprosy
Scleroderma, Systemic
Dissertations, academic -- Microbiology
Interleukin-1
Lupus erythematosus, systemic
71 Interleukin-1 production, lymphocyte transformation and inhibitory effect of plasma from pulmonary tuberculosis patients with negative tuberculin test / Krittiya Patoomwan. / 1990. /Full Text
Subject
Interleukins.
Lymphocytes.
Tuberculosis.
Tuberculin test.
Tuberculosis -- --Diagnosis.
Dissertations, academic -- Microbiology
72 Intracellular proteins produced by fluorpquinolone resistant and extended spectrum beta-lactamase producing strains of escherichia coli during their cultures supplemented with ciprofloxacin = โปรตีนภายในเซลล์ที่ผลิตโดยเอชเชอริเชีย โคไล สายพันธุ์ดื้อยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลน และผลิตเอนไซม์บีตาแลกแตเมสชนิดฤทธิ์ขยาย ขณะเพาะเลี้ยงที่มียาซิโปรฟลอกซาซิน Wachiraphorn Eamjang / Wachiraphorn Eamjang, Plt.Off / Chaing Mai Univerisity 2009 /Full Text
Subject
Microbiology
73 Isolation and screening of urease producing bacteria for concrete quality improvement = การแยกและการคัดเลือกแบคทีเรียผลิตยูรีเอสเพื่อการปรับปรุงคุณภาพคอนกรีต / Sada Yoosathaporn / The 2015 /Full Text
Subject
Bacteria
Microbiology
Concrete
74 Lymphocyte transformation test in leprosy = การทดสอบสิมฟ์โฟชัยท์ ทรานสฟอร์เมชั่น ในผู้ป่วยโรคเรื้อน / Varaporn Vuddhakul / 1981 /Full Text
Subject
Leprosy
Lymphocytes
Leprosy
Lymphocytes
Lymphocyte transformation
Dissertations, academic -- Microbiology
75 Mapping of epitopes on prM protein that enhance dengue virus infection via antibody-dependent enhancement mechanism = การกำหนดตำแหน่งอีพิโทปบนโปรตีนพีอาร์เอ็มเพื่อช่วยเพิ่มการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่ผ่านกลไกการเพิ่มที่อาศัยแอนติบอดี / Sunpetchuda Supasa / 2007 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
76 Microbiological assessment of commercial poultry feeds distributed in Nepal = การประเมินทางจุลชีววิทยาของอาหารสัตว์ปีกสำเร็จรูปที่จำหน่ายในประเทศเนปาล / Anand Kumar Singh / and Freie Universitat Berlin 2013 /Full Text
Subject
Feeds -- Analysis -- Nepal
Feeds
Agricultural microbiology
77 Microbiological quality along a selected production line of Thai Northern sausage in Chiang Mai, Thailand = คุณภาพทางจุลชีววิทยาตามสายการผลิตของไส้อั่วในจังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย / Anuwat Wiratsudakul / and Freie Universitat Berlin 2011 /Full Text
Subject
Food -- Microbiology
78 Microbiological quality of marketed Penaeus monodon shrimps in North Western province, Sri Lanka = คุณภาพทางจุลชีววิทยาของกุ้งกุลาดำที่จำหน่ายในจังหวัดตะวันตกเฉียงเหนือ ศรีลังกา / Kamalika Harshini Ubeyratne Janrabelge / Freie Universitat Berlin 2007 /Full Text
Subject
Food -- Microbiology
Food -- Microbiology -- Testing
Shrimps
79 Modulation of prM cleavage, proportion of extracellular particles and virus replication by charged residues at non-furin consensus positions of the dengue virus pr-M junction = การปรับระดับการตัดโปรตีน prM, สัดส่วนของอนุภาคไวรัสนอกเซลล์และความสามารถในการเพิ่มจำนนวนของเชื้อไวรัสเต็งกี่โดยกรดอะมิโนชนิดมีประจุในตำแหน่งที่ไม่จำเพาะต่อ furin ที่บริเวณส่วนต่อระหว่าง pr และ M / Jiraphan Junjhon / 2009 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
80 Molecular characterization and zoonotic potential analysis of rotaviruses detected in pediatric patients and piglets with acute gastroenteritis = การตรวจหาคุณลักษณะเฉพาะในระดับโมเลกุลและการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการติดเชื้อจากสัตว์สู่คนของเชื้อไวรัสโรตาที่พบในผู้ป่วยเด็กและในสูกสุกรที่มีอาการกระเพาะอาหารและสำไส้อักเสบแบบเฉียบพลัน / Arpaporn Yodmeeklin / 2015 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Rotaviruses
Zoonoses


Page : 1 2 3 4 5 6