ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Metal ions

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of environmental friendly flow injection analysis sysytem and modern chromatographic methods for analyzing some metal ions and pharmaceuticals = การพัฒนาระบบโฟลว์อินเจกชันอะนาลิซิสและโครมาโทกราฟีวิธีใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการวิเคราะห์ไอออนของโลหะบางชนิดและเภสัชภัณฑ์ / Wish Thanasarakhan / 2010 /Full Text
Subject
Metal ions
Chemistry, Analytic
Chromatographic analysis
2 Development of sequential injection voltammetry and size exclusion chromatography for assisting in metal ion speciation = การพัฒนาซีเควนเชียลอินเจคชันโวลแทมเมตรีและไซส์เอ็กซ์คลูชันโครมาโทกราฟีเพื่อช่วยในการทำสเปซิเอชันของไอออนโลหะ / Watsaka Siriangkhawut / 2009 /Full Text
Subject
Metal ions
Metal -- Analysis
Organometallic chemistry
3 Development of voltammetric technique for determination of inorganic arsenic ions = การพัฒนาเทคนิคโวลแทมเมตรีสำหรับการหาปริมาณไอออนสารหนูอนินทรีย์ / Suthisa Ngoenrueangrot / 2015 /Full Text
Subject
Arsenic
Metal ions
voltammetric
4 Effect of curcuminoids and their structure related compounds on matrix metalloproteinase-2 and-9 gelatinolytic activities / Wittaya Chaiwangyen / 2003 /Full Text
Subject
Metalloproteinases
metastasis
Curcuma
Cancer invasioness
Gelation
Dissertations, academic -- Biochemistry
Curcumin
Mettalloproteins
Gelatin
5 Effect of plai (zingiber cassumunar roxb.) extract on the levels of hyaluronan glycosaminoglycan and matrix metalloproteinases from oral fibroblast and epithelial cells = ผลของสารสกัดจากเหง้าไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) ต่อระดับไฮยาลูโรแนนไกลโคซามิโนไกลแคนและเอนไซม์แมทริกซ์เมทัลโลโปรตีนเนสจากเซลล์สร้างเส้นใยและเซลล์เยื่อบุผิวจากช่องปาก / Pareena Chotjumlong / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plant extracts (plai)
Hyaluronic acid
Glycosaminoglycans
Matrix metalloproteinases
Epithelial cells
6 Effect of transition metal ion doping on the photocatalytic activity of titanium dioxide = ผลของการเจือไอออนโลหะแทรนซิชันต่อความไวปฏิกิริยา โฟโตแคแทลิติกของไทเทเนียมไดออกไซด์ / Natda Wetchakun / 2008 /Full Text
Subject
Iodine
Metal ions
Photochemistry
Transition metal catalysis
7 Polymorphism of metallothionein-2A gene in Thai population living in a cadmium contaminated area = ความหลากหลายของยีนเมทัลโลไธโอนน-2A ในประชากรไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการปนเปื้อนแคดเมียม / Watchrintorn Fagnark / 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Metallothionein
Cadmium
Polymorphism, Genetic
8 Simultaneous determination of some metal ions by ion chromatography = การวิเคราะห์ปริมาณไอออนของโลหะบางชนิดพร้อมกันโดยวิธีไอออนโครมาโทกราฟี / Sirimat Boonyuit / 1995 /Full Text
Subject
Ions
Metals -- Analysis
Ion exchange chromatography


Page : 1