ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Medicine traditional

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การพัฒนาเภสัชภัณฑ์จากตำรับตู๋หัวจี้เซิงเพื่อใช้ในการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย = Development of pharmaceutical product from Du Huo Ji Sheng formula for alternative medicine in Thailand / อัครพล หงษ์กิตติยานนท์ / 2554 /Full Text
Subject
Alternative medicine
Traditional medicine -- China
2 การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้บริการการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย / วีรวรรณ สีละพัฒน์ / 2539 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพญาเม็งราย
Revenue -- Analysis
Traditional medicine
บริการทางการแพทย์ -- ต้นทุนการผลิต
แพทย์แผนโบราณ
โรงพยาบาล -- เชียงราย
3 ความคิดเห็นของทีมสุขภาพต่อการนำการแพทย์แผนไทยมาใช้เป็นการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเชียงราย / แดนชัย ชอบจิตร / 2543 /Full Text
Subject
แพทย์แผนโบราณ -- เชียงราย
การแพทย์ทางเลือก -- เชียงราย
โรงพยาบาลชุมชน -- เชียงราย
Dissertations, academic -- nursing
Health manpower
Medicine traditional
Alternative medicine
4 ต้นทุน รายได้ และการคืนทุนของบริการการแพทย์แผนไทย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทยจังหวัดแพร่ = Cost, revenue and cost recovery of Thai traditional medicine services at Thai traditional health promotion center, Phrae province / ชัยยา นรเดชานันท์ / 2547 /Full Text
Subject
Revenue
Traditional medicine -- Thailand -- Cost of operation
Cost
5 แบบแผนการดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิธีการแพทย์พื้นบ้านของชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง บ้านมอเกอร์ยาง อำเภอพบพระ จังหวัดตาก / ทัศนีย์ ฉิมสุด / 2542 /Full Text
Subject
Traditional medicine
Medical care
Karen (Southeast Asian people) -- Health and hygiene
แพทย์แผนโบราณ
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- พบพระ (ตาก)
กะเหรี่ยง -- สุขภาพและอนามัย
บ้านมอเกอร์ยาง (ตาก)
6 มาตรฐานและการควบคุมคุณภาพลูกประคบสมุนไพรล้านนา = Standard and quality control of Lanna herbal hot compress / กันยารัตน์ ชลสิทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
Traditional medicine -- Thailand, Northern
Herbal hot compress
การรักษาด้วยสมุนไพร
การบำบัดด้วยการนวด
7 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของเขืองแข้งม้า = Chemical constituents and biological activity of leea rubra blume ex spreng / สรินยา ขัดชุ่มแสง / 2551 /Full Text
Subject
Lee rubra Blume
Traditional medicine -- Thailand, Northern
Hemorrhoids


Page : 1