ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 81 รายการ จากคำว่า Medicinal plants

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 สมุนไพรกับการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชนบทของอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา / ชาญพงษ์ ถูกจิตร์ / 2542 /Full Text
Subject
สมุนไพร -- พะเยา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
Plants, Medicinal -- Phayao
Rural population -- Phayao


Page : 1 2 3 4 5