ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 81 รายการ จากคำว่า Medicinal plants

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 Mechanistic studies of glutinous purple rice extracts (Oryza sativa L. var. indica) on Diethylnitrosamine induced mutagenesis in rats = การศึกษากลไกของสารสกัดข้าวก่ำต่อการกลายพันธุ์ที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไดเอธิลไนโตรซามีนในหนู / Paweena Sankam / Chaing Mai Chaing Mai 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Oryza sativa
Diethylnitrosamine
Plants, Medicinal (Oryza sativa L. var. indica)
Plant Extracts (Oryza sativa L. var. indica)
62 Modulating effect of Stemona tuberosa Lour. extract on P-Glycoprotein and MRP-1 activities in Multridurug resistant cancer cells / Sikhorn Siwanon / 2005 /Full Text
Subject
Antineoplastic agents
Drug resistance in cancer cells
Multidrug resistance
Cancer -- Chemotherapy
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plants, medicinal -- Stemona tuberosa lour
P-glycoprotein
Drug resistance, multiple
63 Molecular docking and molecular dynamics simulations of bioactive compounds from andrographis paniculata against H1N1 = โมเลกูลาร์ด็อกกิงและการจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากฟ้าทะลายโจรต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ เอช1 เอ็น1 / Suriya Tateing / The 2012 /Full Text
Subject
Bioactive compounds
Medicinal plants
H1N1 influenza
64 Mosquito repellency of volatile oils derived from plants = ฤทธิ์ไล่ยุงของน้ำมันหอมระเหยจากพืช / Kittichai Kamsuk / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Oils volatile
Aedes
Plants, medicinal
65 Pharmacognostic studies of Phyllanthus amarus and P. urinaria = การศึกษาเอกลักษณ์ทางเภสัชเวทของลูกใต้ใบและหญ้าใต้ใบ / Wannaree Charoensup / 2012 /Full Text
Subject
Medicinal plants
Herbs -- Therapeutic use
Phyllanthus amarus Schumach. & Thonn
P. urinaria L
66 Pharmacokinetics of ganoderic acids A and F after oral administration of ling zhi preparation in healthy thai male volunteers = เภสัชจลนศาสตร์ของกาโนเดอริกแอซิดเอและเอฟ หลังการรับประทานผลิตภัณฑ์เห็ดหลินจือในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี / Sasinun Sadja / 2011 /Full Text
Subject
Pharmacokinetics
Plants, Medicinal
Heptanoic Acids
ganoderic acid A
ganoderic acid F
Drug, Chinese Herbal (ling zhi)
67 Possible mechanism of inhibition of aflatoxin-B1 mutagenesis by Thai medicinal plant,murdannia loriformis and alpinia galanga = กลไกการยับยั้งการกลายที่เกิดจากอะฟลาทอกซินบีหนึ่งที่อาจเป็นไปได้โดยสมุนไพรไทย : หญ้าปักกิ่งแลพข่า Tawee rearungchom / Tawee Rearungchom / 1993 /Full Text
Subject
Mutagenesis
Mutagenicity testing
Aflatoxins
Medicinal plants -- Thailand
Dissertations academic -- Biochemistry
Affatoxin B1
Mutation
Plants, medicinal
68 Relationship between free radical scavenging and anti-inflammatory activities of medicinal plants in Northern Thailand / Chalermpong Saenjum / The Chiangmai 2007 /Full Text
Subject
Antioxidants
Anti-inflammatory agents
Free radical scavengers
Medicinal plants -- Thailand, Northern
69 Relaxation of uterine and other smooth muscles by compound D from zingiber cassumunar roxb = การคลายตัวของกล้ามเนื้อมดลูก และกล้ามเนื้อเรียบอื่น ๆ จากสาร D ซึ่งสกัดได้จากไพล / Poonsup Soparat / 1984 /Full Text
Subject
Uterus -- Effect of drugs on
Smooth muscle -- Effect of drugs on
Myometrium -- Effect of drugs on
Medicinal plants
Dissertations, academic -- nursing
70 Screening of anthelmintic bioactive compounds from some Thai indigenous plants = การคัดกรองเพื่อหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่อต้านหนอนพยาธิจากพืชท้องถิ่นของไทยบางชนิด / Korakot Atjanasuppat / 2007 /Full Text
Subject
Biological Assay
Biological productivity
Biological sciences
Medicinal plants
71 Study of Salivary proteolytic enzyme inhibitor from Thai herbs in patients with oral inflammatory diseases / Phenphichar Wanachantararak / 2002 /Full Text
Subject
Proteolytic enzymes
Proease inhibitors
Saliva
Oral medicine
Herbs -- Thailand
Dissertations, academic -- Biochemistry
Periodontitis
Gingivitis
Salivary protiens
Plants, medicinal
Mouth diseases -- research
Salivary -- research
Dental plaque index -- Diagnosis, oral -- research
72 The Pharmacological activities of 5, 7-Dihydroxyflavanone from Boesenbergia Pandurata (roxb.) schltr = ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสาร 5,7-ไดไฮดรอกซีฟลาวาโนน จาก Boesenbergia pandurata (Roxb.) Schltr. / Napawan Manyom. / 1993 /Full Text
Subject
Herbs -- --Therapeutic use.
Materia medica, Vegetable.
Medicinal plants.
Dissertations, academic -- Pharmacology
Plants, medicinal
Flavanones
5,7-dihydroxyflavanone
73 Vulnerability prediction of medicinal plants used by Karen people in Chiang Mai province to climatic change using species distribution model (SDM) = การทำนายความเปราะบางของพืชสมุนไพรที่ชาวกะเหรี่ยงใช้ใน จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยแบบจำลองการกระจายสิ่งมีชีวิต / Kornkanok Tangjitman / The 2014 /Full Text
Subject
Crops and climate -- Chiang Mai
Medicinal plants -- Climate factors
74 การทดสอบความเป็นพิษของน้ำสกัดใบรางจืด (Thunbergia laurifolia Linn.) ในหนูขาว / วิรวรรณ วิสิฐพงศ์พันธ์ / 2545 /Full Text
Subject
ใบรางจืด
สารพิษ
หนูขาว
สมุนไพร
Toxicity test
Plants, medicinal (Rang Jert)
Dissertations, academic -- Toxicology
75 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สมุนไพรเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านทุ่งยาว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / สมพร พวงประทุม / 2543 /Full Text
Subject
Medicinal plants
ความหลากหลายทางชีวภาพ -- ลำพูน
สมุนไพร -- ลำพูน
76 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของน้ำสกัดใบราตรีต่อบริเวณปลายประสาทและกล้ามเนื้อลายในหนูขาว = A Pharmacological study of the effects of ratree (Cestrum nocturnum Linn.) leaves extracts on neuromuscular synapse in ratrs / สิริพันธ์ ธนุษย์พงษ์ / 2526 /Full Text
Subject
เภสัชวิทยา -- วิจัย
ราตรี -- การทดลอง
สมุนไพร -- การทดลอง
หนู -- การใช้เป็นสัตว์ทดลอง
Dissertations, academic -- Pharmacology
Plants, medicinal
Animals laboratory -- Rats
77 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของใบรางจืด = The pharmacological studies of rang jert leaves / วีระวรรณ เรืองยุทธิการณ์ / 2523 /Full Text
Subject
รางจืด -- วิจัย
ใบรางจืด -- วิจัย
สมุนไพร -- วิจัย
Dissertations, academic -- Pharmacology
Plants, medicinal
Thunbergia laurifolia linn
78 ผลการรักษาด้วยการกินยาและการกินยาร่วมกับการนวดประคบสมุนไพรต่ออาการปวดในผู้ป่วยทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ = Effects of oral medication and oral medication combined with herb ball massage on pain in patients with musculoskeletal disorders / ชัยวุฒิ อาจการ / 2549 /Full Text
Subject
Massage
Plants, Medicinal
การนวด
สมุนไพร
กล้ามเนื้อ
79 ผลของเลคตินจากผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรไทยต่อการดูดซึมกลูโคสในหนูโดยวิธีกลับลำไส้ = Effect of lectin from Thai herbal products on glucose absorption in rat by everted gut methode / ภาวิณี ทองศรีสมบูรณ์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxciology
Plants, medicinal
Lectins
Glucose
80 ศักยภาพของการผลิตและการใช้สมุนไพรที่ยั่งยืนในชุมชนล้านนา / พาณี ศิริสะอาด / 2549 /Full Text
Subject
Herbs -- Therapeutic use
Medicinal plants -- Thailand, Northern


Page : 1 2 3 4 5