ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 79 รายการ จากคำว่า Mathematics

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Inequalities for the green's function in half-spaces = อสมการสำหรับฟังก์ชันของกรีนบนกึ่งปริภูมิ / Munggon Suasan. / 1988. /Full Text
Subject
Inequalities (Mathematics)
Green's function.
Function spaces.
42 Iterative methods for fixed point problems of Nonlinear mappings and mixed equilibrium problems = ระเบียบวิธีทำซ้ำสำหรับปัญหาจุดตรึงของการส่งแบบไม่เชิงเส้นและปัญหาสมดุลผสม / Suwicha Imnang / 2009 /Full Text
Subject
Mathematics
43 M-Strongly solid monoids of generalized hypersubstitutions of type T = (2)= เอ็มสตรองลีโซลิคโมนอยด์ของไฮเพอร์สับสติติวชันที่วางนัยทั่วไปชนิด T = (2) Sivaree Sudsani / Sivaree Sudsanit / 2016 /Full Text
Subject
Algebra
Generalized spaces
Mathematics
44 Mapping of gas sand reservoirs in an area of the Malay basin, the gulf of Thailand, using amplitude variation with offest attributes analysis = การทำแผนที่ของชั้นทรายกักเก็บก๊าซในพื้นที่หนึ่งของแอ่งมาเลย์ อ่าวไทย โดยใช้การวิเคราะห์ลักษณะประจำการแปรผันของ แอมพลิจูดกับระยะทาง / Chatree Iamphak / 2008 /Full Text
Subject
Gas
Gas reservoirs
Mappings (Mathematics)
Sand
45 Matrix transformations between vector-valued of sequence spaces / Orawan Tripak / 2000 /Full Text
Subject
Sequence spaces
Matrices
Transformations (Mathematics)
46 Matrix transformations of vector-valued sequence spaces Chanan sudsukh / Chanan Sudsukh / 2000 /Full Text
Subject
Sequence spaces
Matrices
Transformations (Mathematics)
47 Maximal (1,N)-matching number of bipartite graph = จำนวนการจับคู่ใหญ่สุดเฉพาะกลุ่ม (1,n) ของกราฟสองส่วน / Nipa Jun-On / 2007 /Full Text
Subject
Bipartite graphs
Mathematics
48 Model for development of mathematics teachers teaching competency at the lower secondary education level = รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูคณิตศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / Phichsinee Chomphucome / 2013 /Full Text
Subject
Mathematics teachers -- Performance
Mathematics teachers
Mathematics -- Study and teaching
Education, Secondary
49 Monoids of Generalized Hypersubstitutions of Type T = (n) = โมนอยด์ของเจเนรัลไลซ์ไฮเพอร์สับสติติวชันแบบ T = (n) / Wattapong Puninagool / 2010 /Full Text
Subject
Mathematics
Algebra
Monoids
Green's functions
50 Natural order on a semigroup of transformations with restricted range = อันดับธรรมชาติบนกึ่งกรุปของการแปลงที่มีเรนจ์กำกัด / Kritsada Sangkhanan / 2010 /Full Text
Subject
Set functions
Mathematics
51 Natural partial order on the set of generalized hypersubstitutions of type (2) = อันดับบางส่วนธรรมชาติบนเซตเจเนอรัลไลซ์ ไฮเพอร์สับสติตูชันชนิด (2) / Weerapong Wongpinit / 2012 /Full Text
Subject
Mathematics
52 New paradigms of didactic competencies enhancement for mathematics teacher in educational opportunity expansion = กระบวนทัศน์ใหม่ในการเสริมสร้างสมรรถภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา / Benj Kitikhun / 2011 /Full Text
Subject
Teachers -- Mathematics
Mathematics -- Study and teaching
53 Noor Iterations for Asymptotically Nonexpansive Mappings in CAT(0) Spaces = วิธีทำซ้ำของนอร์สำหรับการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้น กำกับในปริภูมิ CAT(0) / Yenruedee Niwongsa / 2010 /Full Text
Subject
Mathematics
Estimation theory
54 Numerical techniques for solving symmetric regularized long wave equation = เทคนิคเชิงตัวเลขสำหรับการแก้สมการคลื่นยาวแบบสมมาตรปรกติ / Suriyon Yimnet / The 2015 /Full Text
Subject
Equations
Mathematics
55 On transitive cayley graphs of strong semilattice of some completely simple semigroups = สตรองเซมิแลตทิซของคอมพลีตลีซิมเปิลเซมิกรุปบางชนิดที่เคย์เลย์กราฟมีสมบัติถ่ายทอด / Sayan Panma / 2007 /Full Text
Subject
Cayley graphs
Group theory
Geometric group theory
Semigroups
Mathematics
Mathematics -- Graphic methods
56 Optimizing Multi-criteria Linear Quadratic Control Problem Using KSH-direction Interior-point Method = การหาค่าเหมาะสมของปัญหาควบคุมกำลังสองเชิงเส้นแบบหลายหลักเกณฑ์โดยวิธีจุดภายในที่ทิศทางแบบเคเอสเอช / Wilawan Kanuengkid / 2010 /Full Text
Subject
Mathematics
Mathematical optimization
Algebra
Matrices
57 Orders of generalized hypersubstitutions of type T = (3)= อันดับของเจเนอรัลไลซ์ไฮเปอร์สับสติติวชันแบบ T = (3) Sivaree Sudsani / Sivaree Sudsanit / 2010 /Full Text
Subject
Algebra
Generalized spaces
Mathematics
58 Rate of convergence of iterative methods for generalized contraction mapping = อัตราการสู่เข้าของวิธีการทำซ้ำสำหรับการส่งหดตัวที่วางนัยทั่วไป / Praphaporn Sanganusat / The 2012 /Full Text
Subject
Arithmetic
Mathematics
59 Regularity in semigroups of transformations with invariant sets = ความเป็นปกติในกึ่งกรุปของการแปลงที่เซตไม่แปรเปลี่ยน / Wanida Choomanee / 2013 /Full Text
Subject
Mathematics
60 Robust global exponential synchrontzation of impulsive uncertain lur'e system with time-varying delay = ความพร้อมกันเชิงเลขชี้กำลังวงกว้างแบบทนทานของระบบเลอร์ที่ไม่แน่นอนที่ถูกกระตุ้นและมีตัวหน่วงแปรผันตามเวลา / Chaninat Promping / The 2010 /Full Text
Subject
Mathematics


Page : 1 2 3 4