ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 16 รายการ จากคำว่า Marketing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Agricultural pricing and marketing system and its impact on agricultural production in Human Province, China = ระบบราคาและการตลาดเกษตรที่มีผลกระทบต่อการผลิตทางการเกษตรในมณฑลฮูนาน ประเทศจีน Shenging Fu. / Fu, Shenging. / 1993. /Full Text
Subject
Agricultural prices -- China.
Farm produce -- Marketing.
Produce trade -- China.
2 An Economic analysis of the Royal Project Foundation: sales forecast of feta cheese and impact on Thai economy = การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของมูลนิธิโครงการหลวง: การพยากรณ์ยอดขายของเนยแข็งเฟตาและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย / Orakanya kanjanatarakul / 2013 /Full Text
Subject
Royal Project Foundation
Cheese -- Marketing
3 Changing practices of fruit-based agroforestry as Miao farmers' responses to market and rural development policies in Taijiang County, Guizhou Province, P.R. China Yang Congming / Yang, Congming / 2002 /Full Text
Subject
Agroforestry -- China -- Guizhou Province
Farm produce -- China -- Guizhou Province -- Marketing
Rural development -- China -- Guizhou Province
Hmong (Asian people) -- China -- Guizhou Province
4 Comparative Bioavallability studies of Mefenamic acid capsules marketed in Thailand = การศึกษาเปรียบเทียบไบโออะไวลาบิลิตีของยาเตรียมกรดเมฟีนามิกชนิดแคปซูลที่มีจำหน่ายในประเทศไทย / Sirima Paungmali / 1995 /Full Text
Subject
Mefenamic acid -- Marketing -- Thailand
Mefenamic acid -- Bioavailability
5 Efficiency of vegetable marketing practices of the Royal Project Foundation / Puttawan Kuntonthong / 2001 /Full Text
Subject
Royal Project Foundation
Vegetables -- Marketing
Vegetables -- Prices
Vegetables -- Thailand, Northern
6 Market as social space of negotiation : a case study of rural trade marketing in Jila Administrative villge, Lufeng county, Yunnan Province, P.R.China = ตลาดในฐานะพื้นที่ทางสังคมของการต่อรอง : กรณีศึกษาการค้าชนบทในหมู่บ้านจิลา มณฑลยูนนาน Zou Yahui / Yahui, Zou / 2006 /Full Text
Subject
Industrial marketing
Industrial marketing -- Asia
Industrial marketing -- China
7 Market orientation analysis of rural enterprises in Henan province, P.R.China Li Fei / Li, Fei / 2000 /Full Text
Subject
Rural industries -- China
Marketing
8 Negotiating Space In The Rurul-Urban Social World : Mobility And Marketing Strategies Among female Petty traders On The Streets Of Hanoi, Vietnam = พื้นที่แห่งการต่อรองในสังคมชนบท - เมือง : การเคลื่อนย้ายและยุทธศาสตร์การตลาดของแม่ค้ารายย่อยบนถนนกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม Sayaka Mori / Mori, Sayaka / 2008 /Full Text
Subject
Marketing
Negotiation
Negotiation in business
9 Performance of glutinous rice marketing system in Mekong delta, Vietnam = ผลการดำเนินงานของระบบการตลาดข้าวเหนียวในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงประเทศเวียนนาม Nguyen Kim Hanh / Nguyen, Kim Hanh / 2007 /Full Text
Subject
Rice -- Marketing
Rice trade
Marketing
10 Pricing efficiency of pulses markets in Myanmar = ประสิทธิภาพด้านราคาของตลาดถั่วเพื่อการบริโภคในประเทศพม่า Soe Ma Ma / Soe, Ma Ma / 2007 /Full Text
Subject
Beans
Marketing
Price fixing
Producs trade
11 Production and marketing of Vietnamese aromatic rice Tran Viet Dung / Tran, Viet Dung / 1998 /Full Text
Subject
Rice trade -- Vietnam
Rice -- Vietnam -- Marketing
12 Risk management in precious metals portfolio using GARCH model, extreme value theory and copula model = การจัดการความเสี่ยงในกลุ่มโลหะมีค่าโดยใช้แบบจำลองการ์ชทฤษฎีเอ็กซ์ตรีมแวลูและแบบจำลองโคปูลา / Kritsana Khemawanit / 2016 /Full Text
Subject
Metals -- Statistics
Metals -- Risk assessment
Metals -- Marketing
13 Spatial interactions between rice production areas and rice mills using network analysis / Tanongkiete Auponno / 2001 /Full Text
Subject
Rice -- Chiang Mai -- Marketing
Rice -- Transportation -- Chiang Mai
Rice -- Milling -- Chiang Mai
Network analysis (Planning)
14 The Performance of rice marketing system in Northern Vietnam Bui Thi Tam / Bui, Thi Tam / 1995 /Full Text
Subject
Rice -- Vietnam -- Marketing
Rice -- Prices
15 Verbal and non-verbal persuasion techniques in Thai beer advertisements = กลวิธีการสร้างความดึงดูดใจทางวัจนภาษาและอวัจนภาษาในโฆษณาผลิตภัณฑ์เบียร์ในประเทศไทย / Aram Boontranurak / 2009 /Full Text
Subject
Mass media and language
Communication in marketing
Advertising copy
Beer
Alcoholic beverages -- Thailand
16 การใช้แนวคิดทางการตลาดของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลลำปาง / ศิริพร พวงพันธุ์ / 2546 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง -- การบริหาร
โรงพยาบาล -- การบริหาร
บุคลากรของโรงพยาบาล
บริการการพยาบาล
การตลาด
Dissertation, academic -- nursing
Marketing
Nursing, supervisory


Page : 1