ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Mango -- Harvesting

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Delayed Harvesting to Increase Value of Mango cv. Kaew in the Semi-Arid Area of the Upper North = การชะลออายุเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วงแก้วในพื้นที่กึ่งแห้งแล้งของภาคเหนือตอนบน / Benjawan Chutichudet / 2005 /Full Text
Subject
Mango -- Harvesting
2 Effects of salicylic acid and methyl jasmonate on chilling injury and postharvest quality of Nam Dok Mai mango fruit during low temperature Storage = ผลของกรดซาลิซิลิกและเมทิลจัสโมเนตต่ออาการสะท้านหนาวและคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลมะม่วงน้าดอกไม้ระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่า / Chanikan Junmatong / 2014 /Full Text
Subject
Mango -- Harvesting
3 Induction of resistance to Anthracnose disese of postharvest Mango fruit by Antagonistic Yeasts = การชักนำให้เกิดความต้านทานต่อโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงหลังเก็บเกี่ยวด้วยยิสต์ปฏิปักษ์ / Parinya Chantrasri / 2006 /Full Text
Subject
Mango -- Harvesting -- Thailand, Northorn
Antagonistic fungi
4 Nondestructive determination of harvesting maturity of mango for fresh consuming by near infrared spectroscopy / Sirinnapa Saranwong / 2003 /Full Text
Subject
Mango -- Harvesting
Non-destructive testing
Near infrared spectroscopy


Page : 1