ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 24 รายการ จากคำว่า Longan

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Mathematical model for predicting energy consumption in fixed-bed longan drying / Keatisak Kanma / 2002 /Full Text
Subject
Energy consumption -- Mathematical models
Longan -- Drying -- Energy consumption -- Mathematical models
2 Anatomical and biochemical changes in sulphur dioxide treated longan fruit during storage at low temperature = การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคและชีวเคมีของผลลำไยที่รมด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ระหว่างเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ / Wilasinee Chitbanchong / The 2010 /Full Text
Subject
Longan -- Preservation
Longan -- Postharvest technology
3 Continuous whole longan drying by infrared and hot air = การอบแห้งลำไยทั้งลูกแบบต่อเนื่องโดยอินฟาเรดและลมร้อน / Paradorn Nuthong / The 2010 /Full Text
Subject
Longan -- Drying
Infrared radiation
Drying apparatus
4 Development of Chromatographic-Mass spectrometric methods for the analysis of flowering regulators of longan trees treated with potassium chlorate = การพัฒนาวิธีการทางโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรีสาหรับการวิเคราะห์สารควบคุม การออกดอกของต้นลำไยที่ใส่โพแทสเซียมคลอเรต / Chanthana Susawaengsup / The 2011 /Full Text
Subject
Plant hormones
Plant regulators
Longan
5 Development of method for quick measurement of moisture content of dried longan aril using electrical properties = การพัฒนาวิธีการวัดความชื้นเนื้อลำไยอบแห้งอย่างรวดเร็วโดยใช้สมบัติทางไฟฟ้า / Sanong Amaroek / 2010 /Full Text
Subject
Moisture -- Measurement
Moisture-meters
Longan -- Drying
Intestine, Large -- Cancer
6 Development of transdermal patch containing Longan seed extract = การพัฒนาแผ่นแปะผิวที่ผสมสารสกัดเมล็ดลำไย / Weeraya Preedalikit / The 2013 /Full Text
Subject
Plant extracts
Plaster (Pharmacy)
Transdermal patches
Longan -- Seeds
7 Drying of longan using hybrid superheated steam and hot air = การอบแห้งลำไยโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งร่วมกับลมร้อน / Thanutyot Somjai / 2009 /Full Text
Subject
Longan -- Drying
Stream, Superheated
8 Effect of dried longan extract on induction of apoptosis and cell cycle arrest in human colon cancer cells = ผลของสารสกัดลำไยอบแห้งต่อการเหนี่ยวนำอะพอพโทซิสและการหยุดวัฎจักรของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ / Natvipa Phromnate / The 2010 /Full Text
Subject
Extracts
Phytochemicals
Longan -- Drying
Cancer cells
Intestine, Large -- Cancer
9 Effect of high power ultrasonic pretreatment on drying behaviour and quality of longan = ผลของการใช้อัลตราซาวด์กำลังสูงในการเตรียมลำไยต่อพฤติกรรมการอบแห้งและคุณภาพของลำไย / Thanyanun Rithmanee / Chiangmai school Chiangmai university 2012 /Full Text
Subject
Longan -- Drying
Longan
10 Effect of potassium chlorate on physiology of longan root = ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อสรีรวิทยาของรากลำไย Daranee Liatsakun / Daranee Kiatsakun / 2004 /Full Text
Subject
Longan
Longan -- Growth
Potassium chlorate
11 Effects of gaseous chlorine dioxide fumigation on oxidative damage and antioxidant defense system involved in pericarp browning during storage of Longan fruit cv. Daw = ผลของการรมด้วยก๊าซคลอรีนไดออกไซด์ต่อความเสียหายจากออกซิเดชันและระบบป้องกันแอนติออกซิแดนต์ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเปลือกสีน้ำตาลระหว่างการเก็บรักษาของผลลำไยพันธุ์ดอ / Warunee Chomkitichai / The 2014 /Full Text
Subject
Oxidation
Antioxidants
Longan
12 Effects of high carbon dioxide pressure treatments on some biochemical and quality changes in longan fruit = ผลของการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ความดันสูงต่อการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีบางประการและคุณภาพของผลลำไย / Kallaya Withee / Bangkok The 2010 /Full Text
Subject
Carbon dioxide
Longan
High pressure chemistry
13 Effects of oxalic acid, sodium hypochlorite and wax coating on qualities of Vietnamese longan fruit cv. long during low temperature storage = ผลของกรดออกซาลิก โซเดียมไฮโพคลอไรต์ และการเคลือบผิวด้วยไขต่อคุณภาพของผลลำไยเวียดนามพันธุ์หล่องระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ Le Ha Hai / Le, Ha Hai / The 2015 /Full Text
Subject
Longan -- Postharvest technology
Longan -- Vietnam
Sodium hypochlorite
14 Effects of Sodium Metabisulfite on postharvest quality of Vietnamese longan fruit cv. Long = ผลของโซเดียมเมแทไปซัลไฟต์ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลำไยเวียดนามพันธุ์หล่อง / Le, Ha Hai / The 2011 /Full Text
Subject
Longan -- Vietnam
Sodium metabisufite
15 Estimation of Longan yield using bayesian bilief network modeling in Phrao District, Chiang Mai Province = การประมาณการผลผลิตลำไยโดยใช้แบบจำลองเครือข่ายความเชื่อเบย์เซี่ยน ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ / Vorraveerukorn Veerachitt / The 2014 /Full Text
Subject
Farm produce -- Phrao (Chiang Mai)
Longan -- Phrao (Chiang Mai)
Agricultural administration
16 Fermantation of sugar depleted dried longan by reducing sugar producing fungi for bioethanol production = การหมักลำไยอบแห้งปราศจากน้ำตาลโดยเชื้อราที่ผลิตน้ำตาลรีดิวซ์สำหรับการผลิตไบโอเอทานอล / Chanawut Kaewcompa / 2012 /Full Text
Subject
Agricultural wastes
Fermentation
longan -- Drying
Bioethanol
17 Impacts of the golden dried longan community enterprises on community in Lamphun province = ผลกระทบของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทองต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในจังหวัดลำพูน ;ผลกระทบของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทองต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในจังหวัดลำพูน / Sombat Singkharat / 2013 /Full Text
Subject
Dried longan -- Lamphun
Community enterprises -- Lamphun
18 Learning network development process to increase the potential of dried longan community enterprise groups, Lamphun Province = กระบวนการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลำไยอบแห้ง จังหวัดลำพูน / Prayard Manopasao / The graduate school 2012 /Full Text
Subject
Longan -- Processing -- Lamphun
19 Microscopic anatomy and chemical components of normal and chilling injured longan fruit pericarps = จุลกายวิภาคและองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกผลลำไยปกติและที่เกิดอาการสะท้านหนาว / Somkit Jaitrong / 2007 /Full Text
Subject
Chemistry
Longan
Microscopy
20 Monitoring of chlorate in soil and water of some longan orchards in Chiang Mai province = การติดตามตรวจสอบคลอเรตในดินและน้ำของสวนลำไยบางแห่งจังหวัดเชียงใหม่ / Narayan Bahadur Bist / 2006 /Full Text
Subject
Longan
Longan -- Growth
Potassium chlorate


Page : 1 2