ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 16 รายการ จากคำว่า Learning

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Local integration knowledge model for the creative migrant class in creative city development of the senior tourism sector = แบบจำลองความรู้การบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นสำหรับชนชั้นสร้างสรรค์ในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ของภาคการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ / Korawan Sangkakorn / 2015 /Full Text
Subject
Participatory learning
Senior tourism sector
Heritage tourism
2 A Model for developing the ability in research and development of local curriculum of northern community teachers through the intergration of constructionism theory learning process and participatory action research = รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการวิจัยและหลักสูตรท้องถิ่นของครูชุมชนภาคเหนือ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา บูรณาการเข้ากับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม / Jirachai Boonranaritthithawee / The Chaing Mai 2009 /Full Text
Subject
Operations research
Participatory learning
Curriculum planning
3 A Model of learning management skills development to enhance critical thinking for Thai language lectures in Rajamangala University of Technology Lanna = รูปแบบการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับอาจารย์ผู้สอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / Sorasak Chiewchan / 2011 /Full Text
Subject
Thai language -- Study and teaching
Teaching
Learning
4 A Self-directed learning (SDL) improvement system for high school students' internet use = ระบบพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา / Amarin Tawata / The 2014 /Full Text
Subject
Self-directed learning
Internet searching
Internet
5 Building potentials of the aging center committee in management of learning activities through participatory action research = การเสริมสร้างศักยภาพของคณะกรรมการศูนย์บริการผู้สูงอายุในการดำเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม / Wannipa Bunrayong / 2008 /Full Text
Subject
The Aging Center Committee
Action research
Social learning
Aged
6 Clinical learning environment and satisfaction among nursing students, The Republic of the Union of Myanmar = สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในคลินิกและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ / May Sein Ba / 2014 /Full Text
Subject
Learning
Satisfaction
Students -- nursing
7 Developing a cooperative education framework using a learning organization approach = การพัฒนากรอบการศึกษาแบบความร่วมมือโดยใช้วิธีการองค์กรแห่งการเรียนรู้ / Worawit Janchai / 2011 /Full Text
Subject
Occupational training
Cooperative Education Framework
Learning Organization Approach
8 Development of instructional strategies for enhancing the potential of higher education learners with different learing styles = การพัฒนายุทธศาสตร์การสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ต่างกัน / Krongkarn Arunrutana / 2008 /Full Text
Subject
Education, Higher
Instructional systems
Learning
9 Learning model on sufficiency economy philosophy for farmers in Phitsanulok provience, Thailand = รูปแบบการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย / Sirin Simarak / graduate school 2012 /Full Text
Subject
Learning
sufficiency economy
Farmers -- Phitsanulok
10 Learning organization on reverse logistics problems in ageing society = องค์กรแห่งการเรียนรู้บนปัญหาโลจิสติกส์ย้อนกลับในสังคมผู้สูงอายุ / Supawadee Putthinoi / The 2014 /Full Text
Subject
Organizational learning
Knowledge management
Older people
11 Participatory development of english additional subject for fourth grade level learners in the secondary schools, Chiang Mai Province = การพัฒนาสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชาภาษาอังกฤษแบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้เรียนช่วงชั้นที่ 4 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / Payomsri Warunwanarak / 2009 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching
Particpatory learning
12 Promoting English oral presentation skills of undergraduate students through autonomous learning approach = การส่งเสริมทักษะการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยแนวทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง / Assanee Nantachaipan / 2004 /Full Text
Subject
English language -- Rhetoric
English language -- Spoken English
Learning
13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายโอนการเรียนรู้ภายหลังการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางของพยาบาลวิชาชีพ = Factors affecting transfer of learning after training in the nursing specialty program among professional nurses / ณฐวรรณ เมธรุจภานนท์ / 2556 /Full Text
Subject
Learning
Nurses
Training
14 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทักษะพื้นฐานการเขียนในเด็กดาวน์ซินโดรม = Factors influencing prewriting skill in children with down's syndrome / ผกาวรรณ สุทธิวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
Down's Syndrome
Learning disorders
Writing
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ -- การเขียน
15 ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก เจตคติและความตั้งใจในการรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของสตรีที่แต่งงานแล้ว / จุฬารัตน์ สุวรรณเมฆ / 2546 /Full Text
Subject
ปากมดลูก -- มะเร็ง
มะเร็ง -- การพยาบาล
สตรี -- สุราษฏ์ธานี
Dissertations, academic -- nursing
Learning
Cervix neoplasms
16 ศักยภาพการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาล โรงพยาบาลพิจิตร = Potentiality for becoming the learning organization of nursing department as perceived by nurses, Phichit Hospital / อรทัย สิทธิวิรัชธรรม / 2548 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพิจิตร
การบริหารองค์ความรู้
การเรียนรู้องค์การ
พยาบาล -- พิจิตร
Dissertations, Academic -- Nursing
Learning
Organizations


Page : 1