ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 47 รายการ จากคำว่า Lead

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Model for health promotion leadership development of nursing students in nursing college under Praboromrajchanok institute, The Mimistry of Public Health = รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำด้านการสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข / Pimjai Aunban / 2012 /Full Text
Subject
Leadership -- Chiang Mai
Nursing students -- Chiang Mai
Health promotion -- Chiang Mai
22 Performance improvement of Anodic Stripping Voltammetric technique using Bismuth Film working electrode in flow system for determination of Cadmium and Lead = การเพิ่มสมรรถภาพของเทคนิคแอโนดิกสทริปปิงโวลแทมเมตรีที่ใช้ขั้วไฟฟ้าทำงานชนิดฟิล์มบิสมัทในระบบการไหลสำหรับการหาปริมาณของแคดเมียมและตะกั่ว / Wanita Powsakul / 2011 /Full Text
Subject
Cadmium -- Analysis
Lead -- Analysis
23 Phase transformations in lead barium zirconate ceramics / Theerachai Bongkarn / 2005 /Full Text
Subject
Lead barium zirconate
Ceramics
Phase transformations
24 Piezoelectric and mechanical propertes of (0-3) composites of lead zirconate titanate and polymer / Wim Nhuapeng / 2002 /Full Text
Subject
Piezoelectricity
Lead zirconate titanate
Polymers
25 Piezoelectric and Mechanical Properties of Lead Zirconate-Titanate and Polymer Composites / Wandee Thamjaree / 2005 /Full Text
Subject
Piezoelectricity
Lead zirconate titanate
Polymers
26 Preparation and characterization of mixture of lead zirconate titanate and barium iron niobate ceramics from their nanopowder precursors = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของสารผสมของเซรามิกเลดเซอร์โคเนตไทเทเนตและแบเรียมไอร์รอนไนโอเบตเตรียมจากผงสารตั้งต้นนาโน / Sukum Eissayeam / 2006 /Full Text
Subject
Lead zirconate titanate
Piezoelectric ceramics
27 Preparation and structural characterization of Lead Magnesium Niobate-Lead Titanate Ceramics = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะทางโครงสร้างของเซรามิกเลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดไทเทเนต / Aurawan Udomporn / 2004 /Full Text
Subject
Lead magnesium niobate-lead titanate -- Synthesis
Ceramics
28 Removal of metal ions in aqueous solutions using agricultural byproducts / Ratchadaporn Puntharod / 2001 /Full Text
Subject
Lead -- Analysis
Chromium -- Analysis
Atomic absorption spectroscopy
Sewage -- Purification -- Chromium removal -- Lamphun
Sewage -- Purification -- Heavy metals removal -- Lamphun
Agricultural wastes
29 Risk assessment of lead accumulation in soil of Chiang Mai city using the geographic information system (GIS) / Nilo Hermosura Calomot / 1997 /Full Text
Subject
Soils -- Chiang Mai -- Lead content
Risk assessment
Environmental risk assessment -- Chiang Mai
Hazardous substances -- Risk assessment -- Chiang Mai
Geographic information systems
30 Sample pretreatment using in-valve and on-line columns in flow injection systems for the determination of cadmium, copper, lead, zinc, benzene, toluene and xylene / Sumalee Tanikkul / 2004 /Full Text
Subject
Cadmium -- Analysis
Copper -- Analysis
Iron -- Analysis
Lead -- Analysis
Zinc -- Analysis
Benzene -- Analysis
Toluene -- Analysis
Xylene -- Analysis
Flow injection analysis
31 Servant leadership of head nurses and job satisfaction among staff nurses in medical college hospitals, Dhaka, the people's republic of Bangladesh = ภาวะผู้นำใฝ่บริการของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ กรุงธากา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ / Ahmed, Sammir / The school 2013 /Full Text
Subject
Job satisfaction
Leadership
Nurses
32 Structure-Property relations of lead zirconate titanate-Doped Bismuth Titanate Binary Systems = ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของระบบทวิภาคเลดเซอร์โคเนต-บิสมัทไทเทเนตที่ถูกเจือ / Navavan Thongmee / 2011 /Full Text
Subject
Lead zirconate titanate
Bismuth Titanate
33 Study of some complexing ligands for lead determination by anodic stripping voltammetry = การศึกษาคอมเพล็กซิ่งลิแกนด์บางตัว เพื่อนำมาใช้ในการหาปริมาณตะกั่ว โดยวิธีแอโนดิกสตริปปิงโวลแทมเมตรี / Yuthaphong Udnan / 1995 /Full Text
Subject
Lead -- Analysis
Ligands
Voltammetry
34 Synthesis and characterization of lead iron niobate powders by novel oxalate method / Pitak Youmee / 2003 /Full Text
Subject
Chemical reactions
Lead iron niobate powders -- Synthesis
Oxalates
35 Transformational leadership of head nurses and team potency in University hospitals, Shanghai, the people's republic of China = ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปของหัวหน้าหอผู้ป่วยและศักยภาพของทีมในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย เมืองเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน Qiuzi Sun / Qiuzi, Sun / 2014 /Full Text
Subject
Leadership
Nursing, team
36 Vertical profile of lead accumulation in sediment of Chiang Mai moat = รูปแบบตามแนวดิ่งของการสะสมตะกั่วในตะกอนของคูเมืองเชียงใหม่ / Sakchai Ovatnupat / 1995 /Full Text
Subject
Water -- Analysis
Lead -- Analysis
Sedimentation analysis
Moats -- Chiang Mai
37 การเกิดไมโครนิวเคลียสในเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์โดยการเหนี่ยวนำของตะกั่ว แคดเมี่ยม และอนุภาคฝุ่นในอากาศ จังหวัดเชียงใหม่ = Lymphocyte micronucleus induction by Lead, Cadmium and particulate matters in Chiang Mai ambient air / สุวนิตย์ ทองหนุน / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Lymphocytes
Micronuleus, germline
Air Pollution -- Chiang Mai
Lead
Cadmium
38 การพัฒนาภาวะผู้นำด้านวิชาชีพการพยาบาลของรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ / นิภา มีเครือรอด / 2542 /Full Text
Subject
วิเชียร ทวีลาภ
พยาบาล
ภาวะผู้นำ
Dissertations, Academic -- Nursing
Nursing
Leadership
39 การพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาลของ รองศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด นิยมวิภาต / วรวรรณ ทองสง / 2539 /Full Text
Subject
สายหยุด นิยมวิภาต, 2472
Dissertations, academic -- nursing
Leadership
การพยาบาล
ผู้นำ
พยาบาล -- ชีวประวัติ
40 การพัฒนาวิธี อะตอมมิก แอบซอพซัน สเปกโทรเมตรี แบบ กราไฟท์ เฟอร์เนส เพื่อวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วในเลือดของเด็กไทย / กัญนาถ กิ่งจันทร์ / 2540 /Full Text
Subject
ตะกั่ว -- การวิเคราะห์
เด็ก -- ไทย
ตะกั่วในร่างกาย
อะตอมมิคแอ็บซอพชันสเปกโทรเมตรี
Dissertations, academic -- Pharmacology
Lead -- Analysis


Page : 1 2 3