ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Land use surveys

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Multicriteria analysis for land suitability assessment in Thua Thien Hue province, Vietnam = การวิเคราะห์แบบหลายหลักเกณฑ์เพื่อประเมินความเหมาะสมของที่ดินในจังหวัดเทอเทียนเว้ ประเทศเวียดนาม Nguyen Tien Long / Nguyen, Tien Long / 2007 /Full Text
Subject
Land use
Land use surveys
2 Soil quality comparison of highland areas with different land uses = การเปรียบเทียบคุณภาพของดินบนพื้นที่สูงตามความแตกต่างของการใช้ที่ดิน Guadalupe Dejarme Calalang / Calalang, Guadalupe Dejarme / 1995 /Full Text
Subject
Soil surveys -- Thailand, Northern
Soil fertility -- Thailand, Northern
Land use -- Thailand, Northern


Page : 1