ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Internet

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Self-directed learning (SDL) improvement system for high school students' internet use = ระบบพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา / Amarin Tawata / The 2014 /Full Text
Subject
Self-directed learning
Internet searching
Internet
2 A Theoretical mobility model for wireless networks and its complexity = แบบจำลองการเคลื่อนที่เชิงทฤษฎีสำหรับเครือข่ายไร้สายและความซับซ้อนของแบบจำลอง / Pattama Longani / The 2015 /Full Text
Subject
Wireless Internet
Wireless communication systems
3 ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคติดอินเทอร์เน็ตของเด็กวัยรุ่น = Guardian knowledge, attitudes, and practices related to Internet Addiction disorder among adolescents / อัญชลี ศรีสมุทร์ / 2552 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Internet
Adolescent
โรคติดอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ตกับวัยรุ่น
จิตวิทยาวัยรุ่น


Page : 1