ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า International relations

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Border riverscape: negotiating space and identity construction of the long-distance river traders under the greater Mekong subregional trade regime = นทีทัศน์ชายแดน: พื้นที่ของการต่อรอง และการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ค้าทางเรือระยะไกล ภายใต้ระบอบการค้าอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง / Jakkrit Sangkhamanee / 2006 /Full Text
Subject
Thailand -- International trade -- Laos
Thailand -- Foreign economic relations -- Laos
2 The Military relationship between Thailand and the United States in the post September 11th era = ความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในสมัยหลังวันที่ 11 กันยายน ปี 2001 John Michael Baseel / Baseel, John Michael / 2009 /Full Text
Subject
International relations
Thailand -- Military relations
Thailand -- Foreign relations -- United States
3 The Relationship of electricity consumption, export, and economic growth in Asean = ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคไฟฟ้าการส่งออกและการเจริญเติบโตของประเทศในอาเซียน / Chanchamroeun Kuoch / 2014 /Full Text
Subject
International economic relations
4 The Role of Thai government in the peace building process in Myanmar = บทบาทของรัฐบาลไทยในกระบวนการสร้างสันติภาพของพม่า Kazuhiro Ukawa / Ukawa, Kazuhiro / 2012 /Full Text
Subject
International relations
Thailand -- Foreign relations -- Burma
Burma -- Foreign relations -- Thailand
Thailand -- Politics and government
5 Voices from the Mekong : social networking and identity negotiation in the era of regional development in a Thai-Lao border community = เสียงจากแม่โขง : การสร้างเครือข่ายทางสังคมและการต่อรองของอัตลักษณ์ในยุคการพัฒนาภูมิภาคในชุมชนชายแดนไทย-ลาว / Pakakrong Makpun / 2008 /Full Text
Subject
Social networks
International relations
Identity (Psychology)
Negotiation
Greater Mekong Subregion


Page : 1