ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Internal Educational Quality Assurance

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Personnel preparing strategies for internal educational quality assurance of Maejo University: mixed methods research = กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้: การวิจัยเชิงผสมผสานวิธี / Neunghatai Chaiarporn / The 2015 /Full Text
Subject
Maejo University
Internal Educational Quality Assurance


Page : 1