ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Hypertension -- Treatment

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ความชุกของการเกิดเหงือกโตและความสัมพันธ์กับยาแอมโลดิพิน = Prevalence of gingival enlargement and association with amlodipine / ชนัฎตา วิเศษสิงห์ / 2557 /Full Text
Subject
Amlodipine -- Side effects
Drug -- Side effects
Hypertension -- Treatment
2 แบบจำลองการอธิบายเรื่องโรคความดันโลหิตสูงและการใช้ยาลดความดันโลหิตของผู้ป่วยโรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Explanatory model of hypertension and antihypertensives use among patients at Hongdong Hosptial, Chiang Mai province / สุกัญญา ลิ้มรังสรรค์ / 2556 /Full Text
Subject
Hypertension -- Treatment
Hypertension -- Complications
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความดันเลือดสูง -- การรักษาด้วยยา


Page : 1