ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Hydroxyapatite

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Fabrication and characterization of a phosphate glasshydroxyapatite scaffold for palate repair = การผลิตและศึกษาสมบัติเฉพาะของโครงร่างวัสดุจากแก้วฟอสเฟตและไฮดรอกซีอะปาไทต์ สำหรับผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ / Pornpatima Yenbut / The 2013 /Full Text
Subject
Cleft lip
Cleft palate
hydroxyapatite
2 Fabrication of dense hydroxyapatite nanomaterials for bone implant applications = การประดิษฐ์วัสดุนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์แบบเนื้อแน่นสำหรับการประยุกต์ฝังปลูกในกระดูก / Anirut Ruksudjarit / 2008 /Full Text
Subject
Hydroxyapatite
Materials science
Nanostructure materials
Nanotechnology
3 Preparation and characterization of fibroinchitosanhydroxyapatite porous scaffold for bone filler = การเตรียมและลักษณะเฉพาะของโครงเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบรูพรุนจากไฟโบรอินไคโตซานไฮดรอกซีอะปาไทต์สำหรับเติมกระดูก / Tarin Sukhachiradet / The 2014 /Full Text
Subject
hydroxyapatite
Materials science
4 Preparation of hydroxyapatite-chitosan composites for use as scaffolds in bone tissue regeneration = การเตรียมวัสดุผสมไฮดรอกซีอะพาไทต์-ไคโตซานสำหรับใช้เป็นโครงในการงอกใหม่ของเนื้อเยื่อกระดูก / Wipada Nacharoen / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Hydroxyapatite -- Chitosan
Bone regenaration


Page : 1