ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Human resources development

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Human capital and the role of government affecting inclusive growth in each region of Thailand = ทุนมนุษย์และบทบาทของรัฐบาลที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีส่วนร่วมในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย / Tuangporn Janthok / 2015 /Full Text
Subject
Human capital
Human resources development
Thailand -- Economic Condition
2 Impacts of economic variables and the corruption perception index on human development = ผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจและดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นต่อการพัฒนามนุษย์ / Phimwalun Srithongkul / 2013 /Full Text
Subject
Corruption
Human resources development
3 Optimization-based knowledge worker management with fluorescence detector = การบริหารจัดการคนทางานที่มีความรู้บนพื้นฐาน ความเหมาะสมที่สุด / Tuang-Ath Chaikijkosi / 2011 /Full Text
Subject
Human resources development
Personnel management
Knowledge management


Page : 1