ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 42 รายการ จากคำว่า Hip

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 ภาวะผู้นำเชิงปฏิรูป วัฒนธรรมองคืกร และประสิทธิผลองค์การตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนเขตภาคเหนือ = Transformational leadership, organizational culture and organizational effectiveness as perceived by professional nurses in community hospitals, Northern region / นริศรา ใคร้ศรี / 2556 /Full Text
Subject
Leadership
Nurses
42 แรงจูงใจและประสิทธิผลภาวะผู้นำของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย / สมพิศ การดำริห์ / 2544 /Full Text
Subject
ผู้นำ
พยาบาล
แรงจูงใจ
Dissertations, academic -- nursing
Motivation
Leadership


Page : 1 2 3