ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Hevea

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An Analysis of rubber price return volatility = การวิเคราะห์ความผันผวนของผลตอบแทนของราคายางพารา Weichen Sang / Weichen, Sang / 2012 /Full Text
Subject
Rubber -- Prices
Hevea -- Prices
Rubber industry and trade
2 Benefits,Cost and constraints to adoption of integrated rubber-based farming systems in Oudomxay Province, Lao PDR = ผลประโยชน์ ต้นทุน และข้อจำกัดในการยอมรับ ระบบเกษตรแบบผสมผสานที่มียางพาราเป็นหลัก ที่แขวงอุดมไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / Pasalath Khounsy / 2009 /Full Text
Subject
Agricultural systems -- Laos
Hevea
3 Re-territorialization and local villagers' responses : changing livelihood strategies of the Suay in rubber growing areas of Champasack Province, Lao PDR = การควบคุมจัดการใช้พื้นที่แบบใหม่และปฏิกิริยาของชาวบ้าน : การปรับ เปลี่ยนกลยุทธ์การดำรงชีพของชาวส่วยในพื้นที่ปลูกยางพารา แขวงจำปาสัก สปป. ลาว / Sengsouliya Chanthanakhone / 2011 /Full Text
Subject
Land use, Rural -- Laos
Hevea
Laos -- Manners and customs
4 Spatial economic analysis on the relationship between Malaria prevalence and rubber plantation : a case study of Northern Thailand = การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ทางเศรษฐศาสตร์เรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างความชุกของโรคมาลาเรียและการปลูกยางพารา กรณีศึกษา กรณีศึกษา ภาคเหนือของประเทศไทย / Anatcharee Duangkhamsawad / 2013 /Full Text
Subject
Hevea -- Planting -- Thailand, Northern
Malaria -- Thailand, Northern
Thailand, Northern -- Economic conditions


Page : 1