ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Heat equation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 The Lkm operator related to the generalized heat equation and wave equation = ตัวดำเนินการ Lkm ที่สัมพันธ์กับสมการความร้อนและสมการคลื่นที่วางนัยทั่วไป / Tawatchai Panyatip / 2011 /Full Text
Subject
Heat equation
Wave equation
2 The Operator related to the generalized heat equation = ตัวดำเนินการที่สัมพันธ์กับสมการความร้อนที่วางนัยทั่วไป / Chalermpon Bunpog / 2005 /Full Text
Subject
Heat equation
Functional analysis


Page : 1