ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Heary failure

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นเลิศของการส่งเสริมการจัดการตนเองสำหรับผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง = Evidence review on best practices of promoting self-management for chronic heart failure patients / วรัญญา มณีรัตน์ / 2557 /Full Text
Subject
Evidence -- based practice
Self -- management
Heary failure -- treatment
2 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวในระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลไปสู่ชุมชน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ = Effectiveness of implementing best practices of care for heart failure patients during transition from hospital to community, Uttaradit hospital / ธณาภรณ์ เทพทอง / 2555 /Full Text
Subject
Heary failure


Page : 1