ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Health education

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Continuing professional education and quality nursing care among nurses, military hospitals, the replublic of the union of Myanmar = การศึกษาต่อเนื่องทางวิชาชีพและการพยาบาลที่มีคุณภาพของพยาบาลโรงพยาบาลทหาร ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า / Tay Zar Maung / 2012 /Full Text
Subject
Education, nursing
Nurses
Quality of health care
2 การศึกษาประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาโดยเภสัชกรร้านยาเพื่อส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นหญิง = Study of effectiveness of counseling by drugstore pharmacists to promote condom use for sexual relationship in female adolescents / ณัฐนันท์ บาระมี / 2555 /Full Text
Subject
Health education
Health counseling
Condoms
Sexually transmitted diseases -- Prevention and control
ถุงยางอนามัย
การให้คำปรึกษา
เภสัชกร
3 ความคิดเห็นของพยาบาลต่อการสอนสุขศึกษาแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแก่ผู้ปกครองเด็กป่วยในงานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ผ่องพรรณ อุปพันธวงค์ / 2543 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
สุขศึกษา -- การศึกษาและการสอน
พยาบาล -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Health education
Caregivers
4 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมการดูแลทันตสุขภาพ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง / ลลนา ถาคำฟู / 2542 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทันตสุขภาพ -- แม่ทะ (ลำปาง)
ทันตานามัย
Oral hygiene -- Lampang -- Research
Dental devices, home care -- Lampang -- research
Health education, dental -- Lampang -- research
5 พฤติกรรมสุขภาพของผู้ใช้แรงงานสตรี ในโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า 2 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ : เปรียบเทียบความรู้ด้านทันตสุขภาพก่อนและหลังการให้ทันตสุขศึกษาด้วยวิธีเสียงตามสายและแบบเรียนด้วยตนเอง = Health behavior of woman in 2 garment in Chiang Mai Provice : Comparison of dental health knowledge before and after dental health education approach through public address system and self-instructional materials / ทิพาพร เสถียรศักดิ์พงศ์ / 2534 /Full Text
Subject
ทันตานามัย
ทันตสุขภาพ
แรงงานสตรี
โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า
โรงงาน -- เชียงใหม่
Health education, dental -- Chiangmai -- Research
Dissertation, academic
6 อิทธิพลของผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย และพัฒนากรตำบลต่อปัญหาสภาวะทันตสุขภาพของเด็ก ในศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = The Influences of parents, child attendants, health center officials and Sub-district developer on dental health status problem of children in preschool children centers, Muang District, Lampang Province / จุฑามาศ เรียบร้อย / 2538 /Full Text
Subject
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
เด็ก -- ลำปาง
เด็ก -- สุขภาพและอนามัย
ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน
ทันตานามัย
Health education,dental -- Thesis


Page : 1