ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 54 รายการ จากคำว่า HIV Infection

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 ปัจจัยที่มีผลต่อการดูแลตนเองของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / อมรินทร์ หน่อไชยวงค์ / 2545 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่ -- การดูแล
Acquired Immunodeficiency syndrome
HIV infections
Self care
Dissertations, academic -- Public Health
42 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มาใช้บริการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย / มาลัย พัฒนา / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
ความซึมเศร้า
Dissertations, academic -- nursing
Depression
HIV infections
Acquired immunodeficiency syndrome
43 ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อความวิตกกังวลของผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี / ภัทราวรรณ มณีสาคร / 2540 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
ความวิตกกังวล
Counseling
Anxiety
HIV infections
44 ผลของการส่งเสริมการจัดการตนเองต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสและพฤติกรรมเสี่ยงในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ = Effects of self-management enhancement on antiretroviral drug adherence and risk behaviors among people living / รำไพ หาญมนต์ / 2554 /Full Text
Subject
Self -- management
HIV infection
Antiretroviral drug
Risk
45 ผลของการสร้างเสริมพลังอำนาจต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสและพฤติกรรมเสี่ยงในเยาวชนที่ติดเชื่อเอชไอวีเอดส์ = Effects of empowerment on antiretroviral drug adherence and risk behaviors among youth living with HIVAIDS / รัชนีกร ไข่หิน / 2554 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Empowerment
HIV infection
Adolescent
46 ผลของการสอนบนเว็บต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย =Effects of web-based instruction on HIV prevention knowledge and practices among MSM / วิมลศิริ ศรีคัณฑะ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
HIV infections
Biosexuality
Homosexuality
47 ผลของการสะท้อนคิดด้วยตนเองต่อความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ / กุลระวี วิวัฒนชีวิน / 2541 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เชียงใหม่
Dissertations, Academic -- Nursing
Self care
Quality of life
HIV infections
Acquired immunodeficiency syndrome
48 ผลของการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ต่อความรู้และการปฎิบัติของผู้ดูแลเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี / อัญชนา โตศิลากุล / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
เด็ก
Dissertations, academic -- nursing
HIV infections -- in infancy & childhood
Caregivers
49 ผลของการให้ข้อมูล การสร้างแรงจูงใจ และการพัฒนาทักษะต่อความมีวินัยในการรับประทานยาต้านไวรัสในเยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวี = Effect of information provision, motivation, and skill development on antitetroviral adherence among youths living with HIV / นัสชฎาพร นันทะจันทร์ / 2556 /Full Text
Subject
Motivation
Anti -- HIV agents
HIV infections -- in adolescence
50 ผลของการให้ความรู้และฝึกทักษะการสร้างความผูกพันและการดูแลบุตรต่อความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของสตรีหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไวี = Effects of knowledge provision and skill training in bonding enhancement and child care on maternal role attainment among postpartum women with HIV infection / วรรณิภา เย็นใจ / 2555 /Full Text
Subject
Mothre
Puerperium
HIV infections
51 พฤติกรรมสุขภาพของผู้ใหญ่ตอนต้นที่ติดเชื้อเอชไอวี = Health behaviors among young adults living with HIV / เสาวลักษณ์ เศรษฐีกุล / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
HIV infections
52 ภาระของผู้ดูแลเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี / ไพรินทร์ กันทนะ / 2543 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
Dissertations,academic -- nursing
HIV infections
Caregivers
53 อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดความผิดปกติของไตในผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยา Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) = Incidence and risk factors of renal dysfunction in HIV-infected adults receiving Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) / ประภาพร เป็งธินา / 2555 /Full Text
Subject
Nephrotoxicology
Kidneys -- Diseases
HIV infections
ความเป็นพิษต่อไต
ไต -- โรค
การติดเชื้อเอชไอวี
54 อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดพิษต่อตับในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวีสูตรที่มีประสิทธิภาพสูง = Incidence and risk factors of hepatotoxicity in people living with HIVAIDs receiving Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) / ศิริลักษณ์ เทพมาลาพันธ์ / 2555 /Full Text
Subject
Toxic hepatitis
HIV infections
AIDS vaccines
Antiviral agents
ตับอักเสบจากพิษ
การติดเชื้อเอชไอวี
วัคซีนโรคเอดส์
สารต้านไวรัส


Page : 1 2 3