ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 54 รายการ จากคำว่า HIV Infection

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 Mutation patterns and genetic subtypes of HIV-1 among patients in northern Thailand = รูปแบบการกลายพันธุ์และแบบชนิดย่อยเชิงพันธุกรรมของเชื้อเอชไอ วี 1 ในผู้ป่วยเขตภาคเหนือของประเทศไทย / Jutarat Praparattanapan / 2011 /Full Text
Subject
HIV/AIDS
HIV Infection -- Thailand, Northern
22 Proteomic analysis of serum and urine from HIV co-infected tuberculosis patients = การวิเคราะห์เชิงโปรตีโอมิกส์ของซีรัมและปัสสาวะจากผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วม / Rodjana Suyayai / 2014 /Full Text
Subject
HIV Infections -- complications
Tuberculosis
Dissertations, academic -- Biochemistry
23 Relationship among service quality, patient satisfaction and patient behavioral intention in Pharmacy service of Highly-Active antiretroviral therapy program in Community Hospitals, Thailand = ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพบริการ ความพึงพอใจของผู้ป่วยและความตั้งใจในการรับบริการของผู้ป่วยในงานบริการเภสัชกรรมของโครงการยาต้านเชื้อไวรัสเอชไอวีประสิทธิภาพสูงในโรงพยาบาลชุมชนประเทศไทย / Wacharin Chaitha / 2007 /Full Text
Subject
Antiretroviral therapy
HIV infections -- Drug therapy
24 Study of Cytokine response by intracellular cytokine detection and confirmation of HIV non-infection in HIV highly exposed persistently seronegative persons = การศึกษาการตอบสนองของไซโตไคน์โดยการตรวจวัดไซโตไคน์ และการตรวจยืนยัยการไม่ติดเชื้อเอชไอวี ในผู้ที่สัมผัสเชื้อเอชไอวีบ่อยแต่ไม่สร้างแอนติบอดี / Praijitr Tanan / 2005 /Full Text
Subject
HIV antibodies
Immunoglobulins
Cytokines -- Immunoglogy
Cytokines
HIV infections
HIV seropositivity
25 The Influence of Cytokine, Chemokine and Chemokine Receptor Gene Polymorphisms and their expression on HIV disease progression = อิทธิพลของภาวะพหุสัณฐานของยีนไซโตไคน์ เคโมไคน์และตัวรับเคโมไคน์ และการแสดงออกของยีน ต่อการดำเนินโรคติดเชื้อเอชไอวี / Doungnapa Kingkeow / 2009 /Full Text
Subject
HIV infections
Genes therapy
26 The Prevalence and risk factors for HIV infection among Lao migrants working periodically in Thailand / Sisavath Manivong / 2002 /Full Text
Subject
HIV infections -- Thailand
Migrant labor -- Thailand
Lao (Tai people) -- Thailand
HIV infections -- Thailand
Transients and migrants -- Thailand
Lao (Tai people) -- Thailand
Dissertations, academic -- Health Scinces
HIV infections
Transient and migrants
27 Tuberculosis screening and diagnosis in HIV infected patients : predictive values of rapid tests, clinical profiles and their combination / Sirisak Nanta / 2011 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Tuberculosis -- Diagnosis
HIV Infections
28 การติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยเอชไอวีเอดส์ โรงพยาบาลพะเยา / สุพรรณ เลิศทอง / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพะเยา
Dissertations, academic -- nursing
Infection
Cross infection
HIV infections
Acquired immunodeficiency syndrome
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
การติดเชื้อ
29 การเตรียมตัวสำหรับความตายของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / อุทยา นาคเจริญ / 2544 /Full Text
Subject
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความตาย
Dissertations, academic -- nursing
Death
HIV infections
30 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสจากวิธีวัดที่แตกต่างกัน กับผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ = A Comparison of association between antiretroviral adherence from different measures and clinical outcomes in HIV patient at Thatum Hospital, Surin Province / ภารดี ปลอดภัย / 2551 /Full Text
Subject
Antiretroviral agents -- Therapeutic use
HIV infections
HIV-positive persons -- Surin
31 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย = Development of an HIV prevention electronic book for men who have sex with men / ศรีสกุล สังกำปัง / 2558 /Full Text
Subject
HIV infections -- prevention & control
Biosexuality
Homosexuality
32 การวิเคราะห์สถานการณ์การดุแลผุ้ติดเชื้อเอชไอวี ของแกนนำผู้ติดเชื้อเอชไอวี อำเภอปง จังหวัดพะเยา = Situational analysis of caring for HIV infected people by HIV infected peer leaders in Pong district, Phayao province / สุจิรา บรรจง / 2555 /Full Text
Subject
HIV infections
33 การวิเคราะห์สถานการณ์การตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ในจังหวัดเชียงใหม่ = Situational analysis of HIV infection screening among men who have sex with men, Chiang Mai province / พัชณี สมุทรอาลัย / 2557 /Full Text
Subject
Sex
HIV infection
HIV infection -- Chiang Mai
34 ความสำเร็จของการทำ desensitization แบบช้าและเร็วในผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีประวัติแพ้ยาทางผิวหนังหรืออาการไข้จากยา Cotrimoxazole = Success rate of rapid desensitization versus slow desensitization in HIV infected patients with previous rash or fever adverse reaction to Cotrimoxazole / ปนัดดา งามสม / 2549 /Full Text
Subject
Desensitization
HIV infections -- Patients
Cotrimoxazole
35 ความหวังของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / เรณุการ์ ทองคำรอด / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
HIV infections
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
36 ความหวังและการพูดกับตนเองทางบวกของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / วัชรินทร์ จันทนาลักษณ์ / 2541 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
HIV infections
โรคเอดส์
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ความหวัง
37 เจตคติต่อความตายกับภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวีในสถานสงเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ / นารี พิมพ์เบ้าธรรม / 2545 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ดูแลเด็ก -- เชียงใหม่
เด็กกำพร้า -- เชียงใหม่
ความซึมเศร้า -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Death
Depression
HIV infections
38 ตราบาปในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ / เพ็ญศรี วงษ์พุฒ / 2545 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแม่จัน
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
สังคม
Acquired immunodeficiency syndrome
HIV infections
Dissertations, academic -- Public Health
39 บทบาทของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้มีวินัยในการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี = The role of self-help groups in adherence of antiretroviral therapy among HIV positive adults / อรทัย จินดาไตรรัตน์ / 2548 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Self -- help groups
HIV Infections
40 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะไขมันกระจายตัวผิดปกติในผู้ติดเชื้อ HIVAIDS ที่ได้รับการรักษาด้วยยา GPO-VIR ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting lipodystrophy occurrence in people living with HIVAIDS receiving GPO-VIR treatment at Nakornping Hospital, Ching Mai Province / พชรพร ยิ่งยง / 2550 /Full Text
Subject
HIV infections -- Chiang Mai
AIDS (Disease)
HIV-positive persons


Page : 1 2 3