ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 11 รายการ จากคำว่า Graphic methods

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Bounds for the domination numbers of cayley digraphs of finite clifford semigroups = ขอบเขตสำหรับจำนวนโดมิเนชันของไดกราฟเคย์เลย์ของกึ่งกรุปคลิฟฟอร์ดจำกัด / Krittawit Limkul / 2014 /Full Text
Subject
Graphic methods
2 Characterization for Non-singularity of Some Graphs = การหาลักษณะเฉพาะสำหรับความไม่เป็นเอกฐานของกราฟบางแบบ / Supot Sookyang / 2012 /Full Text
Subject
Graphic methods
3 Characterization of endo-regularity of some graphs = การหาลักษณะเฉพาะของความเป็นเอ็นโดเรกูลาร์ของกราฟบางแบบ / Nirutt Pipattanajinda / 2012 /Full Text
Subject
Graphic methods
4 Determinants of the adjacency matrices of graphs Pn(Pm) and Cm(Pm) = ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ประชิดของกราฟ Pn(Pm) และ Cm(Pm) / Paveena Pipad / 2009 /Full Text
Subject
Algebra
Determinants
Graphic methods
5 Endo-Regularity of odd cyclic book graphs = เอ็นโดเรกูลาริตีของกราฟหนังสือวัฏจักรคี่ / Jakkrit Thomkeaw / 2009 /Full Text
Subject
Graphic methods
Mathematics
6 Existence of Rosa-type labelings of some classes of 3-regular graphs = การมีอยู่จริงของการกำหนดค่าจุดแบบโรซาของกราฟ 3-เรกูลาร์บางคลาส / Wannasiri Wannasit / 2011 /Full Text
Subject
Graphic methods
7 On transitive cayley graphs of strong semilattice of some completely simple semigroups = สตรองเซมิแลตทิซของคอมพลีตลีซิมเปิลเซมิกรุปบางชนิดที่เคย์เลย์กราฟมีสมบัติถ่ายทอด / Sayan Panma / 2007 /Full Text
Subject
Cayley graphs
Group theory
Geometric group theory
Semigroups
Mathematics
Mathematics -- Graphic methods
8 Some tripartite ramsey numbers = จำนวนแรมเซย์สามส่วนบางค่า / Sasisophit Buada / 2012 /Full Text
Subject
Graphic methods
9 Sufficient conditions of CI-graphs on some clifford semigroups = เงื่อนไขเพียงพอของซีไอกราฟกึ่งกรุปคลิฟฟอร์ดบางกึ่งกรุป / Saranya Phongchan / 2012 /Full Text
Subject
Cayley graphs
Graphic methods
10 Super vertex-magic graph = กราฟเวอร์เทกซ์-เมจิกแบบยิ่งยวด / Uthai Kamraksa / 2007 /Full Text
Subject
Mathematics -- Graphic methods
Mathematics -- Graphic methods -- Data processing
Science -- Graphic methods
11 Upper and lower bounds of ramsey numbers = ขอบเขตบนและขอบเขตล่างของจำนวนแรมเซย์ / Decha Samana / 2010 /Full Text
Subject
Graphic methods
Number theory


Page : 1