ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Globalization

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Constructing the meanings of land resource and a community in the context of globalization = การสร้างความหมายของทรัพยากรที่ดินและชุมชนในบริบทโลกาภิวัตน์ / Atchara Rakyutidharm / 2009 /Full Text
Subject
Land use
Ethnology
Community
Globalization


Page : 1