ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Functional equations

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 On solution of the second order Euler equation in the distribution space / Sujitra Hinpang / 2001 /Full Text
Subject
Theory of distributions (Functional analysis)
Differential equations
2 Oscillation criteria for second-order nonlinear neutral delay differential equations = เกณฑ์การแกว่งกวัดสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับสองแบบนิวทรัลที่มีตัวหน่วง / Eakachai Suntonsinsoungvon / 2007 /Full Text
Subject
Differential equations
Difference equations -- Oscillation theory
Functional differential equations -- Oscillation theory
Oscillations
3 Robust stability for uncertain switchedsystems with interval time-varying delay = เสถียรภาพทนทานของระบบสลับไม่แน่นอนที่มีตัวหน่วงแปรผันตามเวลาแบบเป็นช่วง / Teerapong La-inchua / 2009 /Full Text
Subject
Functional equations
Functions
Mathematics
4 Stress-strain relationship of abdominal aortic wall = ความสัมพันธ์ระหว่างความแค้นและความเครียดในหลอดเลือด / Asawinee Danpinid / The 2010 /Full Text
Subject
Functional equations
Linear programmings
Mechanics, Applied
5 Strong convergence of modified mann iterations with errors / Suwicha Imnang / 2006 /Full Text
Subject
Operator equations, Nonlinear -- Numerical solutions
Banach spaces
Iterative methods (Mathematics)
Functional analysis
6 The generalized function related to some operator and applications = ฟังก์ชันวางนัยทั่วไปที่สัมพันธ์กับตัวดำเนินการบางตัวและการประยุกต์ / Wanchak Satsanit / The 2010 /Full Text
Subject
Functions
Functional equations
7 Three dimensional stress and strain relationship of aortic vessel = ความสัมพันธ์แบบสามมิติระหว่างความเค้นและความเครียดของหลอดเลือดเอออร์ตา / Pannathai Khamdaengyodtai / school university 2012 /Full Text
Subject
Functional equations
Linear programmings
Mechanics, Applied


Page : 1