ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Fruit -- Harvestins

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of ChitosanMethycellulose film for fresh-cut fruit = การพัฒนาฟิลม์ไคโตซานเมทิลเซลลูโลสสำหรับผลไม้สดหั่นชิ้น / Jurmkwan Sangsuwan / 2008 /Full Text
Subject
Fruit -- Harvestins
Fruit -- Postharvest technology


Page : 1