ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 13 รายการ จากคำว่า Flies

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biology of the fly Chrysomya rufifacies (Macquart): prevalence, morphology of larva anddevelopmental rate of larva in laboratory / Sirisuda Lertthamnongtham / 2001 /Full Text
Subject
Flies -- Chiang Mai
Blowflies -- Chiang Mai
Dissertations, academic -- Parasitology
Houseflies
Diptera
2 Brain histology of young and old adult male blow fly Chrysomya megacephala / Rungkanta Methanitikorn / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Chrysomya megacephala
House flies
3 Diversity of stoneflies in some Areas of Huai Nam Dung National Park = ความหลากหลายของแมลงเกาะหินในบางบริเวณของอุทยานแห่งชาติห้วยน้าดัง / Ratitorn Jaihao / 2012 /Full Text
Subject
Huai Nam Dung National Park
Stoneflies
4 Diversity of trichoptera from mountain streams of Northern Thailand and their connection to biogeographic tracks = ความหลากหลายทางชีภาพของแมลงหนอนปลอกน้ำจากลำธานน้ำบนภูเขาในเขตภาคเหนือของประเทศไทยและการเชื่อมโยงกับวิถีทางชีวภูมิศาสตร์ / Arthit Nuntakwang / 2006 /Full Text
Subject
Caddisflies -- Thailand, Northern
Caddisflies -- Identification
Biological monitoring -- Thailand, Northern
Indicators (Biology)
5 Effects of vegetation texture on the density and herbivory of the soybean stem fly, Melanagromyza sojae (zehntner) in soybean cropping systems = ผลของความหลากชนิดพืชที่มีต่อปริมาณและการทำลายของหนอนเจาะต้นถั่ว Tita L. Cayme. / Cayme, Tita L. / 1990. /Full Text
Subject
Soybean -- Diseases and pests.
Flies.
Cropping systems.
6 Environmental monitoring along the watershed classes of upper Ping watershed by trichoptera community / Siraporn Cheunbarn / 2002 /Full Text
Subject
Caddisflies -- Thailand, Northern
Environmental monitoring -- Thailand, Northern
Water quality -- Measurement
Ping River (Thailand)
7 Evaluation of the appropriate bait for adult blow fly, chrysomya megacephala, using the new model of wind tunnel and field study / Kittikhun Moophayak / 2012 /Full Text
Subject
Blowflies
Dissertations, academic -- Parasitology
8 Potential use of trichoptera as water pollution biomonitoring in Ping River Chiang Mai / Prachaub Chaibu / 2000 /Full Text
Subject
Caddisflies
Water -- Pollution -- Chiang Mai
Biological monitoring
Indicators (Biology)
Ping River (Thailand)
9 Spatial and temporal distribution and biology of the blow fly, Achoetandrus rufifacies (Macquart) = การกระจายเชิงพื้นที่และเชิงเวลา และชีววิทยาของแมลงวันหัวเขียว Achoetandrus rufifacies (Macquart) / Tunwadee Klongklaew / The 2015 /Full Text
Subject
Blowflies -- Biology
Parasitology
10 Toxicity of eucalyptol on house fly, Musca domestica Linnaeus (Diptera : Muscidae) and blow fly, Chrysomya megacephala (Fabricious)(Diptera : Calliphoridae) / Noppawan Boonchu / 2003 /Full Text
Subject
Flies
Blowflies
Euxalyptus oil -- Toxicology
Dissertations, academic -- Parasitology
Houseflies
Diptera
Eucalyptus -- Toxicity
11 Ultrastructural study on the alimentary system of the Blow Fly, Chrysomya Megacephala (F.) = การศึกษาจุลกายวิภาคระบบทางเดินอาหารของแมลงวันหัวเขียว Chrysomya Megacephala (F.) / Worachote Boonsriwong / Chiang mai 2009 /Full Text
Subject
Histology
Flies
Insects -- Anatomy
Parasitology
12 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างตับหมูสดและตับหมูสดที่ผสมวิตามินซีหรือวิตามินอีต่อการเจริญเติบโตและอายุขัยของแมลงวันหัวเขียว Chrysomya megacephala (Fabricius) = Comparative study among fresh pork liver with or without Vitamin C or E supplemented for development and life span of blow fly chrysomya megacephala (Fabricius) / วรโชติ บุญศรีวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
แมลงวัน -- การเจริญเติบโต
แมลงวัน -- การเลี้ยง
ตับหมู
Dissertations, academic -- Parasitology
Houseflies
Chrysomya megacephala
Ascorbic acid
Vitamin E
13 ความไวต่อสารฆ่าแมลงของแมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียวในจังหวัดเชียงใหม่ = Insecticide susceptibility of house fly, Musca domestica Linnaeus and the blow fly, Chrysomya megacephala (Fabricius) in Chiang Mai province / ธารินี ไชยวงศ์ / 2546 /Full Text
Subject
แมลงวันบ้าน -- การควบคุม
แมลงวันบ้าน -- เชียงใหม่
ยาฆ่าแมลง
Dissertations, academic -- Parasitology
Houseflies
Blow fly
Insecticide


Page : 1