ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 15 รายการ จากคำว่า Fixed point theory

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Approximation methods for common fixed points of a countable family of some generalized nonexpansive mappings and equilibrium problems = วิธีการประมาณค่าสำหรับจุดตรึงร่วมของวงศ์ที่นับได้ของการส่งแบบไม่ขยายที่วางนัยทั่วไปบางแบบและปัญหาสมดุล / Prasit Cholamjiak / The 2011 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Mappings (Mathematics)
Functional analysis
2 Approximation methods for common fixed points of generalized asymptotically quasi-nonexpansive mappings in Banach spaces = วิธีการประมาณค่าสาหรับจุดตรึงร่วมของการส่งแบบไม่ขยายคเวไซเชิงเส้นกำกับที่วางนัยทั่วไปในปริภูมิบานาค / Pornsak Yatakoat / The 2011 /Full Text
Subject
Fixed points theory
Mapping (Mathematics)
3 Common fixed point theorems for some generalized nonexpansive mappings mappings and nonspreading mappings in CAT(0) spaces = ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมสำหรับการส่งไม่ขยายที่วางนัยทั่วไปบางการส่งและการส่งไม่กระจายในปริภูมิ CAT(O) / Tanaphong Prommai / The 2012 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Mappings (Mathematics)
4 Common fixed points of two and four mappings / Benjawan Rodjanadid / 2004 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Mappings (Mathematics)
5 Convergence theorems for variational inequalities and common fixed points of a family of nonexpansive and multivalued mappings = ทฤษฎีบทการลู่เข้าสำหรับอสมการการแปรผันและจุดตรึงร่วมของวงศ์ของการส่งแบบไม่ขยายและการส่งหลายค่า / Aunyarat Bunyawat / 2013 /Full Text
Subject
Inequalities (Mathematics)
Fixed point theory
6 Coupled fixed point theorems for multivalued mappings in partially ordered complete metric spaces = ทฤษฎีบทจุดตรึงคู่สำหรับการส่งหลายค่าในปริภู มิเมตริกบริบูรณ์อันดับบางส่วน / Chalongchai Klanarong / 2013 /Full Text
Subject
Fixed point theory
7 Fixed point theorems and convergence theorems for a finite family of asymptotic pointwise nonexpansive mappings = ทฤษฎีบทจุดตรึงและทฤษฎีบทการลู่เข้าสำหรับวงศ์จำกัดของการส่งแบบไม่ขยายทีละจุดเชิงเส้นกำกับ / Piyanan Pasom / 2013 /Full Text
Subject
Fixed point theory
8 Fixed point theorems for generalized nonexpansive mappings in convex metric spaces and rate of convergence of some iteration methods = ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งไม่ขยายที่วางนัยทั่วไปในปริภูมิเมตริกคอนเวกซ์และอัตราการลู่เข้าของวิธีทำซ้ำบางวิธี / Withun Phuengrattana / 2013 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Nonexpansive mappings
9 Fixed point theorems for mapping satisfying strict contractive conditions = ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งที่สอดคล้องเงื่อนไขหดตัวโดยแท้ / Machima Chotipunvitayakul / 2005 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Homotopy theory
Mathematical analysis
Mappings (Mathematics)
10 Fixed point theorems for some generalized nonexpansive mappings and nonspreading type mappings in banach spaces = ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งไม่ขยายที่วางนัยทั่วไปบางการส่งและการส่งแบบไม่กระจายในปริภูมิบานาค / Nutchari Niyamosot / The 2012 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Mappings (Mathematics)
11 Fixed point theorems via techniques of ultra- asymptotic centers and nonexpansive retracts = ทฤษฎีบทจุดตรึงผ่านเทคนิคของศูนย์กลางเชิงเส้นกำกับแบบอัลตราและเซตหดตัวแบบไม่ขยาย / Narawadee Na Nan / 2013 /Full Text
Subject
Fixed point theory
12 Properties of attractive points in CAT(0) spaces = สมบัติของจุดดึงดูดในปริภูมิ CAT(0) / khwanchai kunwai / 2014 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Nonlinear theories
13 Strong convergence theorems for a common fixed point of nonexpansive mappings, nonspreaading mappings and mixed equilibrium problems = ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเข้มสำหรับจุดตรึงร่วมของการส่งไม่ขยาย การส่งไม่กระจาย และปัญหาสมดุลผสม / Thanayut Changruenngam / Gradiate 2012 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Set theory
14 Strong convergence theorems for common fixed points of generalized Quasi-nonexpansive single-valued mappings and multi-valued mappings = ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเข้มสาหรับจุดตรึงร่วมของการส่งค่าเดียวและการส่งหลายค่าไม่ขยายแบบคเวไซที่วางนัยทั่วไป / Watcharaporn Cholamjiak / The 2011 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Mappings (Mathematics)
Functional analysis
15 Strong convergence theorems of iteration methods for finding a common fixed point of nonexpansive mappings and equilibrium problems = ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเข้มของวิธีการทำซ้ำสำหรับการหาจุดตรึงร่วมของการส่งแบบไม่ขยายและปัญหาสมดุล / Sutee Chaiyasil / 2011 /Full Text
Subject
Iterative methods (Mathematics)
Mathematics
Fixed point theory


Page : 1