ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Fibroblasts

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Behavior of transgenic mouse embryonic Fibroblasts producing the versican which lack of A subdomain = พฤติกรรมของเซลล์ไฟโบรบลาสต์จากเอมบริโอหนูตัดต่อยีนซึ่งผลิตสารเวอร์ชิแคนที่ขาดส่วน เอ ซับโดเม / Keittisak Suwan / 2009 /Full Text
Subject
Fibroblasts
Biochemistry
Rat -- Cytology
2 Molecular mechanisms of bata-defensins and LL-37 on cyclooxygenase pathway in human gingival fibroblasts = กลไกระดับโมเลกุลของบีตา-ดีเฟนซินส์และแอลแอล-37ต่อวิถีไซโคลออกซิจีเนสในเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกมนุษย์ / Pareena Chotjumlong / 2013 /Full Text
Subject
beta-Defensins
Cyclooxygenase 2
Fibroblasts
Dissertations, academic -- Biochemistry
Molecules
3 Viability and growth of the cultured human gingival fibroblasts under static magnetic field = ความมีชีวิตและการเจริญเติบโตของเซลล์ไฟโบรบลาสต์เพาะเลี้ยงของเนื้อเยื้อเหงือกคนภายใต้สนามแม่เหล็ก Siriporn Luewitoonwechkit / Siriporn Luewitoonwechit / school university 2003 /Full Text
Subject
Orthodontics -- Thesis
Fibroblasts -- Thesis
Gingiva -- Thesis


Page : 1