ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 22 รายการ จากคำว่า Farmers

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Activities and genetic variants of cholinesterase and paraoxonase enzymes in Chiang Mai farmers = กิจกรรมและรูปแปรทางพันธุกรรมของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสและพาราออกซอนเนสในเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ / Warunee Jit-Aree / 2004 /Full Text
Subject
Cholinesterases -- Chiang Mai
Farmers -- Chiang Mai
2 Assessing sustainability of different livestock production systems of small farm holders in Amibara District, Afar Region, Ethiopia = การประเมินความยั่งยืนของระบบผลิตปศุสัตว์ที่แตกต่างของเกษตรกรรายย่อยในอำเภออะมีบารา เขตอาฟาร์ ประเทศเอธิโอเปีย / Ngufor Lorimore Atanga / 2012 /Full Text
Subject
Livestock -- Ethiopia
Farmers -- Ethiopia
3 Assessment of different soil fertility and household income of the small scale farmers in Yen Chau District, Son La Province, Vietnam = การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินและรายได้ครัวเรือนที่แตกต่างกันของเกษตรกรรายย่อยในอำเภอเยนเชา จังหวัดซอนลา ประเทศเวียดนาม Nguyen Sang / Nguyen, Sang / 2011 /Full Text
Subject
Farmers -- Vietnam
Farmers -- Economic conditions
4 Communication process and adoption of sufficiency economy philosophy by farmers in Chiang Mai Province = กระบวนการสื่อสารกับการยอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงใหม่ / Nakarate Rungkawat / school 2012 /Full Text
Subject
Sufficiency economy
Farmers -- Chiang Mai
Communication
5 Dairy cooperative's management process contributing to occupation development of dairy farmers in upper Northern Thailand = กระบวนการบริหารจัดการของสหกรณ์โคนมที่เอื้อต่อการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย / Panuphan Prapatigul / The 2011 /Full Text
Subject
Dairy farming
Farmers -- Thailand, Northern
6 Development of salivary Cholinesterase and Plasma 3-Phenoxybenzoic Acid assay methods and their application in pesticide exposure assessment = การพัฒนาวิธีตรวจวัดโคลินเอสเตอเรสในน้ำลายและ 3-ฟีนอกซีเบนโซอิกแอซิดในพลาสมา และการประยุกต์ในการประเมินการสัมผัสสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ / Sarunya Thiphom / 2012 /Full Text
Subject
Farmers -- Effect of pesticides on
Farmers -- Effect of insecticides on
Agricultural chemicals
Spraying and dusting residues in agriculture
7 Effectiveness of microfinance in supporting farm production and household livelihood in the upper northern Thailand = ประสิทธิผลของกลุ่มการเงินขนาดเล็กในการสนับสนุนการผลิตและความเป็นอยู่ของครัวเรือนเกษตรในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย / Aree Cheamungphan / The school 2013 /Full Text
Subject
Microfinance
Farmers -- Thailand, Northern
8 Effects of Different Types of Video Programs on Sufficiency Economy Philosophy Learning by Farmers in Chiang Mai Province = ผลของรูปแบบรายการวีดิทัศน์ที่แตกต่างกันต่อการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ / Piya Palapunya / The 2013 /Full Text
Subject
Sufficiency economy
Farmers -- Chiang Mai
9 Factors influencing sustainable coconut-based farming systems of smallholder farmers in Gampaha district, Sri Lanka = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบการทำฟาร์มที่มีมะพร้าวเป็นพืชหลักอย่างยั่งยืนของเกษตรกรรายย่อยในอำเภอกำพาล่า ประเทศศรีลังกา / Siyambalapitiyage Dona Kamani Priyadarshani / The 2012 /Full Text
Subject
Coconut -- Sri Lanka
Farmers -- Sri Lanka
Sustainable agriculture
10 Farmers' participation in sustainable agricultural development in the Highland Area of the Royal Project in Chiang Mai Province = การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรยั่งยินบนพื้นที่สูงในโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ / Rungsun Kruekum / The 2011 /Full Text
Subject
Sustainable agriculture
Sustainable development
Farmers
Royal Project -- Chiang Mai
11 Farmers' Perception and adaptation in organic vegetable production for sustainable livelihood in Chiang Mai Province = การรับรู้และการปรับตัวของเกษตรกรในการผลิตผักอินทรีย์เพื่อการดำรงชีพอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ / Nathitakarn Pinthukas / 2014 /Full Text
Subject
Farmers -- Chiang Mai
Vegetables
Organic farming
12 Grower maturity model for perishable supply chain improvement under competitive environment = แบบจำลองระดับการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานภายใต้การแข่งขันอย่างสมบูรณ์ / Chatchawal Telavanich / The 2014 /Full Text
Subject
Knowledge management
Farmers
13 Improving farmer's practices in mango propagation through vegetative methods in Luang Prabang Province, Loa PDR / Thongsamout Phoummasone / 2003 /Full Text
Subject
Mango -- Propagation -- Laos -- Luang Prabang
Farmers -- Laos -- Luang Prabang
14 Learning model on sufficiency economy philosophy for farmers in Phitsanulok provience, Thailand = รูปแบบการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย / Sirin Simarak / graduate school 2012 /Full Text
Subject
Learning
sufficiency economy
Farmers -- Phitsanulok
15 Livelihood strategies of farmers in dry zone of Myanmar in coping with poverty and vulnerability = ยุทธวิธีในการดำรงชีวิตของเกษตรกรในเขตแห้งเล้งของประเทศเมียนมาร์ในการจัดการกับความยากจนและความเปราะบาง / Khin Moe Kyi / The 2013 /Full Text
Subject
Farmers -- Burma
Poverty -- Burma
16 Living with opium : libelihood strategies among rural uplanders in Southern Shan State, Myanmar = การมีชีวิตอยู่กับฝิ่น : กลยุทธ์การดำรงชีวิตของคนชนบทบนพื้นที่สูงทางตอนใต้ของรัฐฉาน ประเทศพม่า / Khun Moe Htun / 2014 /Full Text
Subject
Opium -- Planting
Opium
Farmers -- Social aspects
Ethnic groups -- Myanmar
17 Neoliberalization of agrobiodiversity and the livelihood struggles of the small-scale farmers under the integration of global seed market = กระบวนการเสรีนิยมใหม่ของความหลากหลายทางชีวภาพด้านการเกษตรและการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อดำเนินชีวิตของเกษตรกรรายย่อยภายใต้การบูรณาการของตลาดเมล็ดพันธุ์โลก / Sakakrin Na Nan / The 2015 /Full Text
Subject
Neoliberalism
Farmers -- Social aspects
18 Organic farming system in the context of sufficiency economy: case study of organic farmers in Mae Rim watershed, Chiang Mai Province = ระบบเกษตรอินทรีย์ในบริบทของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศีกษาเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ในเขตลุ่มน้ำแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / Tawan Hangsoongnern / The school 2013 /Full Text
Subject
Organic farming -- Chiang Mai
Farmers -- Chiang Mai
19 Rice diversity and farmers' management in Houaphanh Province of the Lao PDR / Khampheng Mounmeuangxam / 2003 /Full Text
Subject
Rice -- Varieties -- Laos -- Houaphanh
Farm management -- Laos -- Houaphanh
Farmers -- Laos -- Houaphanh
20 Socio-economic Conditions Affecting Small Farmers' Management of Wetland Agro-Biodiversity in Dong San Village, Sakon Nakhon Province, Thailand = เงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจสังคมที่มีผลต่อการจัดการความ หลากหลายทางชีวภาพด้านเกษตรของเกษตรกรรายย่อยในหมู่บ้านดงสาร จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย / Yupaporn Siribut / The 2010 /Full Text
Subject
Biological diversity
Wetland management
Farmers -- Sakon Nakhon


Page : 1 2