ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Evidence -- based nursing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นเลิศของการจัดการภาวะน้ำหนักเกินสำหรับผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง = Evidence review on best practices of fluid overload management for persons with chronic kidney disease / ปิ่นมณี สิริโม / 2557 /Full Text
Subject
Evidence -- based nursing
Hemodialysis
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Situational analysis of management for evidence utilization in nursing practice, Ban Hong hospital, Lamphun province / รัชนีวรรณ อังกสิทธิ์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Evidence -- based nursing
3 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล หน่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ = Situational analysis of management for evidence utilization in nursing practice, surgical critical care unit, Chiangrai regional hospital / บุษบา อัครวนสกุล / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Evidence -- based nursing
การพยาบาล -- เชียงราย
ศัลยกรรม
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
4 การวิเคราะห์สถานการณ์การจัดการในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Situational analysis of management for utilizing evidence in nursing practice, obstetrics and Gynecology Nursing Department at Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital / ฐิติยา ศรีตะพันธ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาล -- การบริหาร
การพยาบาลสูติศาสตร์
การพยาบาลนรีเวชวิทยา
Evidence-Based Medicine
Dissertations, academic -- nursing
Evidence -- based nursing
Obstetric and gynecologic nursing section, Maharaj Nakorn Chiang Mai hospital
5 การสนับสนุนครอบครัวของผู้ป่วยวิกฤต : การทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์ = Supporting families of critically ILL : integrative review / วราภรณ์ ศรีจันทร์พาล / 2557 /Full Text
Subject
Critical illness
Evidence -- based nursing
6 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ของพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ในเขตภาคเหนือ = Factors related to evidence-based practice among pediatric nurses in Northern region / ธีรารักษ์ นำภานนท์ / 2556 /Full Text
Subject
Evidence -- based practice
Pediatric nursing


Page : 1