ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 15 รายการ จากคำว่า Ethnology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An Ethnographic Exploration of Health Promoting Faculty Development in Health Sciences Campus = การศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณาในการพัฒนาความเป็นสถาบันแห่งการ สร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ / Somjai Sirakamon / The 2009 /Full Text
Subject
Health promotion
Health promotion -- Thailand
Ethnology
Universities and colleges -- Health promotion services
2 Building collective tenure for sustainable forest management in a multi-ethnic community : a case study in Taohua Administrative Village of Lijiang, Yunnan, People's Republic of China Su Yufang / Su, Yufang / 2001 /Full Text
Subject
Forest management -- Yunnan Province (China)
Land tenure -- Yunnan Province (China)
Sustainable agriculture -- Yunnan Province (China)
Ethnology -- Yunnan Province (China)
3 Commoditization of culture and tourism development in an ethnic community : a case study of The Long-Necked Kayan (Padaung) in Mae Hong Son Province = การแปลงวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าและการพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน ชาติพันธุ์ : กรณีศึกษากะเหรี่ยงคอยาว (ปะด่อง) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / Phone Myint Oo / 2009 /Full Text
Subject
Heritage tourism
Ethnology -- Mae Hong Son
Karen (Southeast Asia people)
4 Constructing the meanings of land resource and a community in the context of globalization = การสร้างความหมายของทรัพยากรที่ดินและชุมชนในบริบทโลกาภิวัตน์ / Atchara Rakyutidharm / 2009 /Full Text
Subject
Land use
Ethnology
Community
Globalization
5 Ethnicity prediction of population in Northern Thailand using single nucleotide polymorphism data = การทำนายชาติพันธุ์ของประชากรในภาคเหนือของไทย โดยใช้ข้อมูลภาวะพหุสัณฐานของ นิวคลีโอไทด์เดี่ยว / Massupa Kaewgahya / The 2012 /Full Text
Subject
Ethnology -- Thailand. Northern
6 Ethnobotany of Buddhist and Muslim Thais in Some Locations in the Lower Part of Southern Thailand = พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวไทยพุทธ และมุสลิมในบางพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย / Ubonwan Upho / 2005 /Full Text
Subject
Ethnobotany -- Thailand, Southern
Ethnology
Ecology
7 In between lives : negotiating bordered terrains of development and resource management along the Salween River = ชีวิตบนรอยตะเข็บ : การต่อรองสนามชายแดนของการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรตามแนวแม่น้ำสาละวิน / Paiboon Hengsuwan / The 2012 /Full Text
Subject
Salween River
Boundaries
Ethnology
8 Lahu Ethnicity And Meanings Of Social Space = สำนึกทางชาติพันธุ์และความหมายของพื้นที่ทางสังคมของชาวลาหู่ Carina Zur Strassen / Strassen, Carina Zur / 2007 /Full Text
Subject
Consciousness
Ethnic groups
Ethnology
9 Livelihood strategies of the Intha people in the Context of Environmental Degradation of the Inle Lake, Myanmar = ยุทธศาสตร์ในการดำรงชีวิตของชาวอินทาในบริบทของความเสื่อมโทรมทางด้านสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบอินเล ประเทศเมียนมาร์ / Kyaw Zin Aung Soe / The 2012 /Full Text
Subject
Intha (Burmese people)
Ethnic groups -- Myanmar
Ethnology -- Burma
Burma -- Social life and customs
Inle Lake -- Myanmar
Lakes -- Myanmar
10 Neo-tribes and traditional tribes : identity construction and interaction of tourists and highland people in a village in Northern Thailand Morag Ann McKerron / McKerron, Morag Ann / 2003 /Full Text
Subject
Tourist
Ethnology -- Thailand, Northern
Mountain people -- Thailand, Northern
Thailand, Northern -- Description and travel
Thailand, Northern -- Ethnic relations
11 Politics of religious space in practical religion : religion in the making of local identities in peri-urban town, Chiang Mai Province = การเมืองเชิงพื้นที่ในศาสนาปฏิบัติ : ศาสนาในการก่ออัตลักษณ์ท้องถิ่น ในพื้นที่เมือง จังหวัดเชียงใหม่ / Ariya Svetamra / The 2009 /Full Text
Subject
Group identity -- Thailand, Northern
Ethnology -- Thailand, Northern
Sociology, Buddhist -- Thailand, Northern
Thailand, Northern -- Manners and customs
12 Shan ethnic food: the cultural politics of taste in Chiang Mai City = อาหารชาติพันธุ์ไทใหญ่: การเมืองเชิงวัฒนธรรมของรสนิยมในเมืองเชียงใหม่ / Busarin Lertchavalitsakul / 2009 /Full Text
Subject
Shan (Asia people) -- Social life and customs
Ethnology -- Thailand
Politics and culture
13 Singing for survival in the highlands of Cambodia: Tampuan revitalization of music as mediation and cultural reflexivity = การขับขานเพลงเพื่อชีวิตในพื้นที่สูงของกัมพูชา : การฟื้นฟูดนตรีของชาวตัมปวนในฐานะการต่อรองและพินิจสานึกทางวัฒนธรรม / Todd Wayne Saurman / 2013 /Full Text
Subject
Ethnology -- Cambodia
Folk music -- Cambodia
Cambodia -- Manners and customs
14 Social suffering and the political economy of social agent among the karen of borderlanders = ความทุกข์ทางสังคมและเศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยผู้ปฏิบัติการของชาวกะเหรี่ยงแห่งพื้นที่ชายแดน / Winai Boonlue / Chiangmai The 2015 /Full Text
Subject
Karen (Southeast Asian people)
Ethnology
15 Weaving The Tai Social World : The Process Of Translocality And Alternative Modernities Along The Yunnan-Burma Border = การทักทอโลกทางสังคมของชาวไทใหญ่ : กระบวนการข้ามถิ่นและความทันสมัยเชิงทางเลือกในเขตชายแดนยุนนาน-พม่า / Aranya Siriphon / 2008 /Full Text
Subject
Ethnology -- Burma
Ethnology -- Thailand
Shan (Asian people)


Page : 1