ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Escherichia

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study of antimicrobial resistance of escherichia coli isolated from retail fresh pork in Hanoi, Vietnam = การศึกษาการดื้อยาต้านจุลชีพของเชื้อเอสเชอริเชีย โคไลที่แยกเชื้อได้จากเนื้อสุกรสดที่จำหน่ายปลีกในฮานอย เวียดนาม Chu Van Tuat / Chu, Van Tuat / Freie Universitat Berlin 2007 /Full Text
Subject
Escherichia coli
Drug resistance in microorganisms
2 Extended-spectrum beta-lactamases producing Escherichia coli (Esbls-procucing E. coli) in dairy farms in Beijing, China = การสำรวจเชื้อ (Escherichia coli) ชนิดฤทธิ์ขยายในฟาร์มโคนม กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน Farong Xu / Xu, Farong / The 2013 /Full Text
Subject
Escherichia coli infections
Dairy farms -- China
3 Molecular characterization of Extended Spectrum b-lactamases and AmpC b-lactamases of Escherichia coli isolates from patients treated at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital = การจำแนกคุณลักษณะระดับโมเลกุลของเอนไซม์ Extended Spectrum b-lactamases และ เอนไซม์ AmpC b-lactamases ของเชื้อ Escherichia coli ที่แยกได้จากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / Pitchaya Tuntrakul / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Escherichia
beta-Lactamases
4 Prevalence of antimicribial resistance of Escherichia coli isolated from broiler at rajshahi region, Bangladesh = ความชุกของการดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเขื้อ Escherichia coli ที่เพาะแยกจากไก่กระทง ในเขตราชชาฮี ประเทศบังกลาเทศ มูฮา อาจิเจอร์ รามัน แอล อซัค / Muha Ajijur Rahman Al Azad / and Freie Universitat Berlin 2013 /Full Text
Subject
Escherichia coli
Chickens
5 Prevalence of antimicrobial residues in pork and antimicrobial rseistance of slamonella spp. and Escherichia coli in slaughtered pigs in pork production in Chiang Mai and Lamphun, Thailand= ความชุกของสารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสุกรและการดื้อต่อสารด้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาและเชื้อ Escherichia coli ในการผลิตเนื้อสุกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ประเทศไทย มิน ติ๊ท ลวิท / Min Thit Lwin / and Freie Universitat Berlin 2013 /Full Text
Subject
Salmonella
Pork
Escherichia coli


Page : 1