ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 7 รายการ จากคำว่า Equipment and supplies

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Bioinsecticide production from stemona extract and its application in agricultural use = การผลิตสารกำจัดแมลงชีวภาพจากสารสกัดหนอนตายหยากและการนำไปใช้ทางการเกษตร / Thanapat Sastraruji / 2006 /Full Text
Subject
Agricultural biotechnology
Microbial pesticides
Insecticides
Insecticides -- Equipment and supplies
2 Construction of a device for detection of ethanol and acetone = การสร้างอุปกรณ์สำหรับตรวจวัดเอทานอลและอะซีโตน / Amnat Reungchaiwatr / 2006 /Full Text
Subject
Construction equipment
Devices
Equipment and Supplies
Ethanolamines
3 Design and fabrication of a microflow analysis system for the determination of benserazide = การออกแบบและการประดิษฐ์ระบบไมโครโฟลอะนาลิซิสสำหรับการหาปริมาณเบนเสอราไซด์ / Wansiri Pitakkeattikul / 2007 /Full Text
Subject
Microchemistry
Microchemistry -- Equipment and supplies
Microchemistry -- Technique
4 Development of instrumentsfor measuring safe motorcycle driving behaviors and expected influencing Factors Among Thai adolescents in an ecological context = การพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยและปัจจัยที่คาดว่ามีอิทธิพลของเด็กวัยรุ่นไทยตามบริบททางนิเวศวิทยา / Chanchai Yothayai / The 2010 /Full Text
Subject
Motorcycling
Adolescence -- Behavior
Behavioral assessment of children -- Equipment and supplies
Medical instrument and apparatus
Dissertations, academic -- nursing
5 Development of measure of expected influencing factors of hearing protection use among industrial workers in an ecological context = การพัฒนาเครื่องมือวัดปัจจัยที่คาดว่ามีอิทธิพลต่อการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมตามบริบททางนิเวศวิทยา / Kunlayanee Tantranont / 2009 /Full Text
Subject
Sounds -- Equipment and supplies
Dissertations, academic -- nursing
6 Effects of milking machine performances and teat structures on quarter somatic cells in dairy cows in small holder farms in Chiang Mai and Lamphun provinces = ผลของประสิทธิภาพเครื่องรีดนมและโครงสร้างหัวนมที่มีต่อเซลล์โซมาติกรายเต้าในโคนมจากฟาร์มรายย่อยในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / Paramintra Vinitchaikul / 2006 /Full Text
Subject
Milking machines
Dairying -- Equipment and supplies
Milking
Farms -- Chiang Mai
Farms -- Lamphun
7 การติดเชื้อในโรงพยาบาลของผู้ป่วยศัลยกรรมที่ได้รับการสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหาดใหญ่ = Nosocomial infection among surgical patients with medical devices insertion in Hat Yai hospital / พัชวิรินทร์ สุวรรณประไพ / 2547 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลหาดใหญ่
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection
Surgical nursing
Equipment and supplies
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
การติดเชื้อ
ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย


Page : 1