ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 44 รายการ จากคำว่า English language

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Application of critical literacy to enhance English speaking ability and critical consciousens of Janpanese students = การใช้การเรียนรู้เชิงวิพากษ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ และจิตสำนึกเชิงวิพากษ์ของนักศึกษาญี่ปุ่น / Rasami Chaikul / 2006 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching (Higner) -- Japan
English language -- Spoken English
Critical thinking
Students -- Japan
2 Applying the cooperative learning techniques to develop speaking-listening abilities and interpersonal skills of beginner level students = การใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง-พูดและทักษะสัมพันธภาพระหว่างบุคคลของนักเรียนระดับต้น / Victoria Khaminkhieo / 2007 /Full Text
Subject
Listening
Conversation
English language -- Study and teaching -- Foreign speakers
3 Applying the melodic approach to enhancement of English creative writing ability and postitive attitudes towards classroom atmosphere = การใช้ดนตรีเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และทัศนคติเชิงบวกต่อบรรยากาศในชั้นเรียน / Suchada Cox / 2004 /Full Text
Subject
English language -- Writing
English language -- Technical English
Technical writing
4 Code-mixing of English and Thai in Thai television music programs = การปนภาษาอังกฤษในภาษาไทยในรายการเพลงทางโทรทัศน์ไทย / Thanutcha Preechaamornkul / 2005 /Full Text
Subject
English language -- Usage
Television -- Thailand
Television broadcasting of music -- Thailand
5 Consumerism ideology in upper secondary school English textbooks = แนวคิดบริโภคนิยมที่สอดแทรกในแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / Sunee Samjai / 2009 /Full Text
Subject
Consumerism (Philosophy)
English language -- Study and teaching
English language -- Textbooks
6 Content-based instruction to enhance English academic reading ability and motivation of science and technology students at Chiang Mai University Saijhae Suppakitjumnong / Saikhae Supakitjumnong / 2002 /Full Text
Subject
Chiang Mai University -- Students
Reading (Higher education)
English language -- Study and teaching -- Foreign speakers
7 Conversational implicature in the Blondie and dagwood comic strips = ความหมายนัยแฝงของบทสนทนาในการ์ตูนบลอดดี้และแด๊กวูด / Apinan Dechagan / 2010 /Full Text
Subject
English language -- Conversation and phrase books
English language -- Usage
Caricatures and cartoons
8 Development of a total communication animation dictionary to enhance english vocabulary and reading knowledge of Thai Primary School students with hearing impairments = การพัฒนาพจนานุกรมการสื่อสารแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมความรู้คำศัพท์และ การอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนไทยระดับประถมศึกษา ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / Santichai Wicha / 2011 /Full Text
Subject
Hearing impaired children
English language -- Study and teaching (Elementary)
9 Development of English curriculum using learner-centered innovation with the cooperation of Rajamangala University of Technology Lanna network = การพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / Pornhathai Tanjitanont / 2007 /Full Text
Subject
English language
Educational technology
Educational planning
10 Development of English for Social Sciences Curriculum using experiential learning with e-Learning to enhance paragraph writing ability, analytical thinking ability and moral awareness of undergraduate students = การพัฒนาหลักสูตรกระบวนวิชาภาษาอังกฤษเชิงสังคมศาสตร์โดยใช้การเรียนแบบเน้นประสบการณ์ร่วมกับอีเลิร์นนิ่งเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนอนุเฉท ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และความตระหนักในคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี / Wannaubon Singyoocharoen / 2014 /Full Text
Subject
Maejo University-Phrae Campus
English language -- Study and teaching (Higher education)
Education, Higher
Ethics
11 Development of technical English lessons based on problem-based learning to increase listening-speaking ability and critical thinking of diploma level students = การพัฒนาบทเรียนภาษาอังกฤษเทคนิคที่ยึดแนวการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อเพิ่มความสามารถในการฟัง-พูดและความคิดวิจารณ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง / Orawan Sethasatian / 1995 /Full Text
Subject
English language -- Technical English
English language -- Study and teaching (Higher) -- Lamphun
Listening -- Ability testing
Critical thinking
English language -- Rhetoric -- Ability testing
Students -- Lamphun
12 Discourse against consumerism and the quest for qreedom in the film fight club = วาทกรรมต้านลัทธิบริโภคนิยมและการแสวงหาเสรีภาพในภาพยนต์เรื่องไฟท์ คลับ / Phisit Rojkanarach / The 2015 /Full Text
Subject
English language -- Analysis
Language and languages
Motion pictures
13 Effectiveness of computer-assisted language learning for enhancing English listening and speaking skills of Mathayom Suksa 4 Students at Samakkhiwitthayakhom School, Chiang Rai = ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย / Mayuret Yaibuates / 2011 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching
English language -- computer-assisted instruction
14 Effectiveness of mnemonic strategies in teaching frequency vocabulary: a Case study of english for further study in University Course for Mathayom 5 Students at Bunyawat Witthayalai School, Lampang = ประสิทธิผลของกลยุทธ์ช่วยจำในการสอนคำศัพท์ที่พบบ่อย: กรณีศึกษำของรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยจังหวัดลำปำง / Talubpet Hathaipon / 2015 /Full Text
Subject
Bunyawat Witthayalai School
English language -- Study and teaching (Secondary)
English language -- Vocabulary
15 Effectiveness of the 4MAT model in encancing students's critical thinking skills in English reading classes = ประสิทธิผลของโฟร์แมทโมเดลในการส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ในการเรียนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ / Numfon Khaoanurak / The 2015 /Full Text
Subject
English language -- Reading
English language -- Study and teaching
16 Effectiveness of the CIPPA instruction model in reducing students' anxiety in English writing classes = ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการสอน CIPPA เพื่อลดความวิตกกังวลของนักเรียนในการเรียนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ / Wongsapat Thepwan / The 2015 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching
English language -- Writing
17 Effects of metacognitive strategies on English research report writing and motivation of efl undergraduate medical science students = ผลของกลวิธีอภิปัญญาที่มีต่อการเขียนรายงานวิจัยภาษาอังกฤษและแรงจูงใจ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ Robin Gene Hatfield / Hatfield, Robin Gene / Bangkok The 2010 /Full Text
Subject
Chiang Mai University -- Students
English language -- Study and teaching (Higher)
Activity programs in education
Instructional systems -- Design
18 Engaging mathayom suksa 3 students in multiple intelligences-based activities to promote English language skills and self-directed learning = การให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีส่วนร่วมในการใช้กิจกรรมพหุปัญญาเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้ด้วยตนเองในการเรียนภาษาอังกฤษ Mary Ceres Porto Brunia / Brunia, Mary Ceres Porto / 2007 /Full Text
Subject
English language
Multiple intelligences
Unit method of teaching
19 English remedial framework based on constructionism to enhance english writing ability among software engineering students = กรอบแนวคิดซ่อมเสริมวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้แนวคิดสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเขียนของนักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ / Teeraporn Saeheaw / 2012 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching (Higher)
Student -- Chiang Mai
20 English vocabulary teaching strategies used by primary school tea chers at sacred heart school, Chiang Mai / Jongkolnee Kuhasuwan / 2006 /Full Text
Subject
English language -- Vocabulary
English language -- Vocabulary -- Study and teaching (Primary)


Page : 1 2 3