ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า English language -- Writing

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Applying the melodic approach to enhancement of English creative writing ability and postitive attitudes towards classroom atmosphere = การใช้ดนตรีเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และทัศนคติเชิงบวกต่อบรรยากาศในชั้นเรียน / Suchada Cox / 2004 /Full Text
Subject
English language -- Writing
English language -- Technical English
Technical writing
2 Effectiveness of the CIPPA instruction model in reducing students' anxiety in English writing classes = ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการสอน CIPPA เพื่อลดความวิตกกังวลของนักเรียนในการเรียนวิชาการเขียนภาษาอังกฤษ / Wongsapat Thepwan / The 2015 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching
English language -- Writing
3 Integration of task-based language teaching and metacognitive strategies to promote Engliwriting ability and learner autonomy among Mathayom Suksa 4 Studentssh = การบรูณาการการสอนภาษาแบบเน้นภาระงานร่วมกับกลวิธีอภิปัญญาเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / Passakorn Chatreepinyo / 2012 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching (Secondary) -- Chiang Mai
English language -- Writing
4 Use of metacognitive strategies to promote English writing ability of second year students, Payap University, Chiang Mai Province / Nattawat Utthangkorn / 2003 /Full Text
Subject
Payap University -- Students
English language -- Writing -- Ability testing
Writing -- Ability testing
5 Use of mulitisensory appoach to promote vocabulary knowledge and creative English writing ability of partially sighted syudents = การใช้กลวิธีพหุประสาทสัมผัสเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านคำศัพท์และการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนสายตาเลือนราง / Wanlop Youdee / 2009 /Full Text
Subject
English language -- Study and teaching
English language -- Writing


Page : 1