ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 22 รายการ จากคำว่า Electricity

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Alternative design approach for DMS using knowledge engineering = ทางเลือกในการออกแบบระบบจัดการด้านการจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้วิศวกรรมความรู้ / Knathip Spuntupong / 2010 /Full Text
Subject
Electricity
2 Application of the periodic distribution eat d(k)T to electrical networks Jassada Tariboon / Jessada Tariboon / 2004 /Full Text
Subject
Distribution (Probability theory)
Electricity -- Distribution
3 Design and development of a small vertical Co-Axis Counter-Rotation wind turbine system for electricity generation = การออกแบบและพัฒนาระบบกังหันลมแกนตั้งขนาดเล็ก เพลาร่วมแกนหมุนสวนทางกันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า / Tanate Chaichana / The 2010 /Full Text
Subject
Wind turbines -- Design and construction
Wind power
Power (Mechanics)
Electricity
4 Development of anti-islanding hybrid detection technique in grid-connected distributed generation = การพัฒนาวิธีการตรวจจับแบบไฮบริดสำหรับการป้องกันการเกิดการจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว / Manop Yingram / The 2014 /Full Text
Subject
Distributed generation of electric power
Electric power production
Electricity
5 Development of michelson interferometer for induced-strain measurement in ferroic materials = การพัฒนาไมเคิลสันอินเตอร์เฟอร์โรมิเตอร์สาหรับการวัดค่าความเครียดที่ถูกเหนี่ยวนำในวัสดุเฟร์โรอิก / Siripong Somwan / The 2015 /Full Text
Subject
Ferroelectricity
Ferromagnetic materials
6 Development of power quality monitoring using embedded system = การพัฒนาการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าโดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว / Krisda Yingkayun / school 2012 /Full Text
Subject
Power quality
Electricity
7 Direct power control techniques for doubly-fed induction generator driven by small hydro turbine = เทคนิคการควบคุมกำลังไฟฟ้าโดยตรงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเหนี่ยวนำแบบป้อนสองทางโดยใช้เครื่องกังหันน้ำขนาดเล็กเป็นตัวขับต้นกำลัง / Watcharin Srirattanawichaikul / The 2015 /Full Text
Subject
Electrical Engineering
Hydraulic turbines
Electric generators
Hydroelectricity
8 Dynamic hysteresis behaviors in some ferroelectric materials = พฤติกรรมฮิสเทอรีซิสแบบพลวัตในวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกบางชนิด / Natthapong Wongdamnern / The 2011 /Full Text
Subject
Ferroelectricity
Hysteresis
Ceramic materials
Materials science
9 Electrical properties of Sr(Fe0.5Nb0.5)O3 and BiFeO3 doped with holmium oxide and antimony oxide = สมบัติทางไฟฟ้าของ Sr(Fe0.5Nb0.5)O3 และ BiFeO3 ที่เจือด้วยโฮลเมียมออกไซด์และแอนติโมนีออกไซด์ / Kachaporn Sanjoom / The 2014 /Full Text
Subject
Oxides
Electricity
10 Electricity demand forecasting of Electricite Du Lao Using Artificial Neural Network = การพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม / Viengthong Sackdara / Chiang mai 2010 /Full Text
Subject
Electricity -- Laos
Artificial Neural Network
11 Electrocoagulation of selected phenolic dyes = การจับก้อนด้วยไฟฟ้าของสีย้อมฟีนอลิกที่เลือกสรรแล้ว / Neeranuch Chairungsi / 2008 /Full Text
Subject
Electricity -- Experiments
Electrocoagulation
Phenols
12 Fabrication of Lead-free piezoelectric ceramics for applications in biomaterials = การประดิษฐ์เซรามิกไพอิโซอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วสำหรับประยุกต์ในวัสดุชีวภาพ / Nuttapon Pisitpipathsin / The 2013 /Full Text
Subject
Piezoelectricity
Piezoelectric ceramics
Biomedical materials
13 Fault locating in 115kV electricitte du Laos transmission line system between Vang Viengand Luang Prabang 2 station using artificial neural network = การหาตำแหน่งฟอลต์ในระบบสายส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวระหว่างสถานีวังเวียงถึงสถานีหลวงพระบาง 2 โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม / Chanphengh Souvannalith / 2014 /Full Text
Subject
Electric power systems
Electricity -- Laos
14 Growth and Application of Tin Oxide Nanowires = การปลูกและการประยุกต์เส้นลวดนาโนดีบุกออกไซด์ / Suvit Thanasanvorakun / 2009 /Full Text
Subject
Tin Oxide
Electrons
Electricity
Electric conductivity
15 Optimal operation scheduling of Nam Ngum-1 and Nam Leuk hydropower plants = การกำหนดแผนการดำเนินงานที่เหทาะสมที่สุดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม-1 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำลึก / Phengsouk Deevanhxay / The 2013 /Full Text
Subject
Nam Ngum-1 Hydropower Plants
Nam Leuk Hydropower Plants
Hydroelectric power plants
Electricity
Electric power production
16 Phase transition in normal and relaxor ferroelectric materials = การเปลี่ยนวัฏภาคในวัสดุเฟร์โรอิเล็กทริกแบบปกติและแบบรีแลกเซอร์ / Nattaya Tawichai / 2011 /Full Text
Subject
Ferroelectricity
Phase transformations
Ceramics
17 Piezoelectric and mechanical propertes of (0-3) composites of lead zirconate titanate and polymer / Wim Nhuapeng / 2002 /Full Text
Subject
Piezoelectricity
Lead zirconate titanate
Polymers
18 Piezoelectric and Mechanical Properties of Lead Zirconate-Titanate and Polymer Composites / Wandee Thamjaree / 2005 /Full Text
Subject
Piezoelectricity
Lead zirconate titanate
Polymers
19 Relationships between geometrical parameters and resonant characteristics of Ring-shaped piezoelectric transformer by Finite Element Modeling = ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์เรขาคณิตและลักษณะเฉพาะของการสั่นพ้องของหม้อแปลงไฟฟ้าเพียโซอิเล็คทริกรูปทรงวงแหวนโดยวิธีการจำลองแบบไฟไนต์อิลิเมนต์ / Chumpol Supatutkul / 2014 /Full Text
Subject
Piezoelectricity
Piezoelectric materials
Electric transformers
20 Reliabilitymodeling and generation planning of renewable energy resources = การสร้างแบบจำลองความเชื่อถือได้และการวางแผนผลิตไฟฟ้าของแหล่งพลังงานหมุนเวียน / Kunjana Chaiamarit / The 2015 /Full Text
Subject
Renewable energy
Production planning
Electricity
Electric power production


Page : 1 2