ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 27 รายการ จากคำว่า Electric power

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Allocating reactive power using artificial neural network = การจัดสรรกาลังรีแอกทีฟโดยนาใช้วิธีของโครงข่ายประสาทเทียม / Phetsadachanh Saypaserth / 2011 /Full Text
Subject
Reactive power (Electrical engineering)
2 An Integrated system dynamic model for transportation energy planning and management in regional area of Thailand = แบบจำลองพลวัตของระบบบูรณาการสำหรับการวางแผนและการจัดการการใช้พลังงานในการขนส่งในระดับภูมิภาคของประเทศไทย / Punravee Kongboontiam / 2010 /Full Text
Subject
Electric power consumption
Transportation -- Energy conservation
Energy consumption -- Thailand
3 An optimal Measurement placement method for power system harmonic state estimation = วิธีการวางตำแหน่งการวัดที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการประมาณค่าฮาร์มอนิกสเตตในระบบไฟฟ้า / Chakphed Madtharad / 2004 /Full Text
Subject
Electric power systems -- Mathematical models
Harmonic analysis
4 Analysis and improvement of reliability of electrical distribution system in Vientiane capital = การวิเคราะห์และปรับปรุงความเชื่อได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในนครหลวงเวียงจันทร์ / Soutthisa Khounnouvong / 2015 /Full Text
Subject
Electicite du Lao
Electric power distribution
5 Analyzing technical lossess of electrical distributionsystem in Vientiane capital = การวิเคราะห์ความสูญเสียทางเทคนิคของระบบจำหน่ายไฟฟ้าในนตรหลวงเวียงจันทน์ / Vassana Phetlamphanh / 2012 /Full Text
Subject
Electric power distribution
Electric power systems
6 Co-operational optimization of two cascaded hydropower plants = สภาวะที่เหมาะสมที่สุดของการเดินเครื่องสองโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบต่อเนื่อง / Bounchon Soukchaleun / 2010 /Full Text
Subject
Hydraulic turbines
Chemistry, Analytic
Hydroelectric power plants
Electric generators
Electric machinery
7 Design and development of a small vertical Co-Axis Counter-Rotation wind turbine system for electricity generation = การออกแบบและพัฒนาระบบกังหันลมแกนตั้งขนาดเล็ก เพลาร่วมแกนหมุนสวนทางกันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า / Tanate Chaichana / The 2010 /Full Text
Subject
Wind turbines -- Design and construction
Wind power
Power (Mechanics)
Electricity
8 Development of anti-islanding hybrid detection technique in grid-connected distributed generation = การพัฒนาวิธีการตรวจจับแบบไฮบริดสำหรับการป้องกันการเกิดการจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว / Manop Yingram / The 2014 /Full Text
Subject
Distributed generation of electric power
Electric power production
Electricity
9 Development of life cycle environmental impact assessment model by endpoint analysis = การพัฒนาแบบจำลองการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตโดยการวิเคราะห์ผลกระทบปลายทาง / Chantima Rewlay-Ngoen / 2013 /Full Text
Subject
Electric power-plants
Electric power-plants -- Environmental aspects
10 Development of power quality monitoring using embedded system = การพัฒนาการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าโดยใช้ระบบสมองกลฝังตัว / Krisda Yingkayun / school 2012 /Full Text
Subject
Power quality
Electricity
11 Electricity, modernity and sustainability: A Critical scalar analysis of energy transitions in Thailand and Laos = พลังงานไฟฟ้า ความทันสมัย และความยั่งยืน: การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ใน หลายระดับพื้นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานในประเทศไทยและลาว / Mattijs Smits / The 2013 /Full Text
Subject
Electric power
Electric power consumption
12 Fault locating in 115kV electricitte du Laos transmission line system between Vang Viengand Luang Prabang 2 station using artificial neural network = การหาตำแหน่งฟอลต์ในระบบสายส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวระหว่างสถานีวังเวียงถึงสถานีหลวงพระบาง 2 โดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม / Chanphengh Souvannalith / 2014 /Full Text
Subject
Electric power systems
Electricity -- Laos
13 Feasibility analysis for community-scale electricity generation from biomass under constraints of logistics, technology and environmental impact = การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าระดับชุมชนจากชีวมวลภายใต้เงื่อนไขของโลจิสติกส์เทคโนโลยีและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม / Jenjira Piamdee / The school 2012 /Full Text
Subject
Biomass
Biomass energy
Electric power production
14 Generator maintenance scheduling for hydro power system = การกำหนดแผนบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับระบบไฟฟ้าพลังน้ำ / Phoummy Netibanedith / Chiang mai 2006 /Full Text
Subject
Electric power systems
Electric power systems -- Control
Electric power systems -- Design and construction
Hydroelectric power plants
15 High-efficiency inverter for small-grid-connected photovoltaic systems = อินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับเชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เข้าสู่ระบบไฟฟ้าขนาดเล็ก / Damrong Amorndechaphon / The school 2013 /Full Text
Subject
Electric inverters
Electric power distribution
Electric power
16 Improvement of single phase reclosing scheme for extra high voltage transmission system based on simplified secondary arc model = การปรับปรุงขั้นตอนการปิดซ้ำแบบเฟสเดียวสำหรับระบบส่งระดับแรงดันสูงพิเศษโดยอิงแบบจำลองทุติยภูมิอย่างง่าย / Kanchit Ngamsanroaj / The 2012 /Full Text
Subject
Electromotive force
Electric power systems
17 Measurement placement and state estimation for electrical power system containing flexible alternating current transmission systems = การจัดวางการวัดและการประมาณคำสถานะ สำหรับระบบไฟฟ้ากำลังที่มีระบบการส่งไฟฟ้ากระแสสลับแบบยืดหยุ่น / Chawasak Rakpenthai / 2007 /Full Text
Subject
Electric power systems
18 Optimal dispatch of power generation in the central-1 network of electricite du Laos = การจ่ายกำลังไฟฟ้าอย่างเหมาะสมที่สุดในเครือข่าย ภาคกลาง-1 ของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว / Khambai Vongsomphone / 2016 /Full Text
Subject
Electric power systems -- Laos
Electric power systems -- Control
Power (Mechanics)
19 Optimal operation scheduling of Nam Ngum-1 and Nam Leuk hydropower plants = การกำหนดแผนการดำเนินงานที่เหทาะสมที่สุดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม-1 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำลึก / Phengsouk Deevanhxay / The 2013 /Full Text
Subject
Nam Ngum-1 Hydropower Plants
Nam Leuk Hydropower Plants
Hydroelectric power plants
Electricity
Electric power production
20 Optimal planning and operation of wind-turbine power plant with uncertain wind speed = การวางแผนและดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุดของโรงไฟฟ้ากังหันลมที่มีความเร็วลมไม่แน่นอน / Chanapan Kongnam / The 2010 /Full Text
Subject
Electric power-plants -- Management
Wine power
Wine turbines


Page : 1 2