ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Electric power production

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of anti-islanding hybrid detection technique in grid-connected distributed generation = การพัฒนาวิธีการตรวจจับแบบไฮบริดสำหรับการป้องกันการเกิดการจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระในระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่เชื่อมต่อหน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัว / Manop Yingram / The 2014 /Full Text
Subject
Distributed generation of electric power
Electric power production
Electricity
2 Feasibility analysis for community-scale electricity generation from biomass under constraints of logistics, technology and environmental impact = การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าระดับชุมชนจากชีวมวลภายใต้เงื่อนไขของโลจิสติกส์เทคโนโลยีและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม / Jenjira Piamdee / The school 2012 /Full Text
Subject
Biomass
Biomass energy
Electric power production
3 Optimal operation scheduling of Nam Ngum-1 and Nam Leuk hydropower plants = การกำหนดแผนการดำเนินงานที่เหทาะสมที่สุดของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม-1 และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำลึก / Phengsouk Deevanhxay / The 2013 /Full Text
Subject
Nam Ngum-1 Hydropower Plants
Nam Leuk Hydropower Plants
Hydroelectric power plants
Electricity
Electric power production
4 Performance analysis of an organic rankine cycle with solar collectors and biomass for electricity generation = การวิเคราะห์สมรรถนะการทำงานของวัฏจักรแรงคินที่ใช้สารอินทรีย์ร่วมกับตัวเก็บรังสีอาทิตย์และชีวมวลเพื่อผลิตไฟฟ้า / Chakkraphan Thawonngamyingsakul / The 2013 /Full Text
Subject
Biomass
Electric power production
5 Reliabilitymodeling and generation planning of renewable energy resources = การสร้างแบบจำลองความเชื่อถือได้และการวางแผนผลิตไฟฟ้าของแหล่งพลังงานหมุนเวียน / Kunjana Chaiamarit / The 2015 /Full Text
Subject
Renewable energy
Production planning
Electricity
Electric power production
6 Reservoir management of nam ngum-1 hydropower plant for optimum electricity production = การบริหารจัดการแหล่งน้ำของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนน้ำงึม 1 เพื่อการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด / Daovieng Sounanthalath / 2013 /Full Text
Subject
Hydroelectric power plants
Electric power production


Page : 1