ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Educational planning

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of English curriculum using learner-centered innovation with the cooperation of Rajamangala University of Technology Lanna network = การพัฒนาหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / Pornhathai Tanjitanont / 2007 /Full Text
Subject
English language
Educational technology
Educational planning
2 Model of integration of knowledge management and internal quality assurance system to develop educational quality of institutes attached to municipality = รูปแบบของการบูรณาการการจัดการความรู้และระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัดเทศบาล / Kittima Peekaew / 2016 /Full Text
Subject
Quality assurance
Education and state
Educational planning
3 Participation of Basic Educational School Committee in developing curriculum and instruction: case study of Ban Doikham School, Lamphun Province = การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดอยคำ จังหวัดลำพูน / Kanthiya Jaiklangduk / 2009 /Full Text
Subject
Ban Doikham School
Basic Educational School Committee
Curriculum planning
Education -- Curriculum -- Lamphun
4 Thai plan for increasing production and development of educational management in nursing : a policy analysis = แผนเพิ่มการผลิตและการพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ : การวิเคราะห์นโยบาย / Kulwadee Abhicharttibutra / 2012 /Full Text
Subject
Education, nursing
Educational planning


Page : 1