ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Ecosystem management

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Carbon sinks and nutrient accumulation in ecosystems of series of pinus kesiya planttions and fragmented forests in boakaew highland watershed, chiang mai province = การสะสมคาร์บอนและธาตุอาหารในระบบนิเวศของชุดสวนป่าไม้สนสามใบและป่าที่เหลือเป็นหย่อมในลุ่มน้ำที่สูงบ่อแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ / Somchai Nongnuang / 2012 /Full Text
Subject
Biotic communities
Ecosystem management
Forests and forestry -- Chiang Mai
2 Co-management in land demarcation for reducing conflicts from utilization of forest area : a case study of Mae Tia-Mae Tae Watershed, Chom Thong District, Chiang Mai Province = การจัดการร่วมในการกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดินเพื่อลดปัญหาข้อขัดแย้งการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ : กรณีศึกษาลุ่มแม่น้ำแม่เตี๊ยะ-แม่แตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / Wittaya Nawapramote / 2013 /Full Text
Subject
Forest management
Ecosystem management
Natural resources -- Management
3 The Status of hygienic practices of small scale poultry slaughterhouse in Thailand: an ecohealth approach = สถานภาพของการปฎิบัติด้านสุขศาสตร์ของโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กในประเทศไทยตามแนวทาง EcoHealth / Suwit Chotinun / The 2015 /Full Text
Subject
Slaughtering and slaughter-houses
Poultry
Food handling
Ecosystem management


Page : 1